Звичаї і традиції у Великобританії. Твір з перекладом

Звичаї і традиції у Великобританії. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Customs and Traditions in Great Britain

Almost every nation has a reputation of some kind. The English are reputed to be cold and reserved. In reality they are steady, easy-going and fond of sport. But these statements can’t be universal. Great Britain consists of England, Scot­land, Wales and Northern Ireland. Inhabitants of all these parts have a lot of differences. For example, the Scots are not English. The Scots are thought to be kind, but at first glance they are not so amiable.

They don’t like to compromise, lean much upon logic and run much to extremes. The Scots are more extravagant, their tra­ditions are more colourful and exciting. The Gaelic language and songs, the tar­tan, the bagpipes are completely Scottish. There is no other part of the British Isles where national spirit is stronger, national pride more intense and national tra­ditions more appreciated than in Wales.

The Welsh still wear proudly their national­ dress on holidays. The Welsh language is still very much a living force and is taught side by side with English at schools. Welshmen, who have a highly de­veloped artistic taste, have contributed heavily to poetry, songs and drama.

The national Welsh Eisteddfod is devoted to music, literature and the arts. It is a competitive festival and is held in the first week of August. Prizes are awarded for music, prose and verse, painting and drama. Many thousands of people attend it every­ year.

The main difference between the Irish and the British is their religion. But there are some things that unite them all together. One of them is gardening. The love of gardens is deeply rooted in all the British people. You will seldom see a suburban garden neglected. Britain is also a nation of animal lovers. Every family has a pet, which is paid much attention to

Звичаї і традиції у Великобританії

Майже в кожної нації є своя ре­пу­та­ція. Англійці вважаються холодними і замк­нутими. У дійсності в них спокійний, легкий ха­рак­тер, і вони люблять спорт. Але ці твердження не можуть бути уні­версальними. Великобританія складається з Англії, Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії. Між мешканцями цих частин багато відмінно­с­тей.

Наприклад, шот­ландці — не англійці. Шотландців вважають доб­ри­ми, але вони не дуже привітні на перший по­гляд. Вони не люблять іти на компроміс, по­кла­да­ють­ся багато в чому на ло­ гіку і часто впадають у к­рай­нощі. Шотландці більш ек­ст­ра­ва­гантні, їхні традиції більш барвисті і цікаві. Гаельська мова і пісні, тканина «шот­ лан­д­ка», волинки — усе це цілком шотландське.

Немає іншої такої частини Бри­тансь­ ких островів, де б національний дух був силь­ніший, національна гор­ дість більша і де б так поважалися на­ціо­нальні тра­диції, як в Уельсу. Валійці дотепер з гор­д­і­стю носять на­ціо­наль­ний одяг у свята. Валій­ська мова усе ще є жи­вою мо­вою спілкування і вик­ла­даєть­ся в школах нарівні з англійською. Валійці, у яких добре розвинутий ху­ дожній смак, зробили видатний вне­ сок у галузь поезії, пісень і драма­ тичного мистецтва.

Національний валійський Айстед­ фод присвячений музиці, літе­ра­турі і ми­с­тец­т­ву. Це фестиваль-кон­курс, що про­во­ дить­ся в перший тиж­день серпня. Присуджуються премії за музику, про­зу і вірші, образотворче і д­ра­ма­ тич­не мистецтво.

Багато тисяч людей відвідують його щороку. Релігія — основне розходження між ірландцями і британцями. Але є речі, що об’єднують усі ці на­ ціо­наль­ності. Одна з них — це са­д­і­в­ниц­т­во. Любов до садівництва глибоко уко­р­і­ ни­ла­ся в душах усіх британців. Ви навряд чи побачите приміський са­док занедбаним. Великобританія — це нація лю­би­ телів тварин. У кожній родині є свійська тва­ри­на, якій приділяють багато уваги

Залишити відповідь