Зв’язки України з англомовними країнами. Твір на англійській мові з перекладом

Зв’язки України  з англомовними країнами. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Relations between Ukraine

and English-Speaking

Countries

There is no denying the fact that

not so long ago Ukraine had very

weak con-nections with other

countries in the world.

But at present the situation has

changed for the better.

As now Ukraine is a sovereign state

it es­tab­lishes new relations with the

coun­tries throughout the world.

Ukraine is one of the members of the

United Nations Organization and par-
tici­pates in the work of many in­ter­na-
tional organizations.

We have wide relations with Canada,

the USA and Great Britain in policy,

eco­nomics and culture.

Foreign Embassies of these countries

work in Kyiv.

We have some joint political projects

with the United States of America and

Canada.-
A lot of joint ventures have appeared

in Ukraine recently.

l Зв’язки України

з англомовними країнами

Не будемо заперечувати того, що

не так давно Україна мала слабкі

зв’язки з іншими країнами світу.

Але в даний час ситуація змінилася

на краще.

Ос­к­іль­ки Україна тепер є суверенною

дер­жа­вою, вона встановлює нові сто­

сун­ки з країнами усього світу.

Україна — один із членів Організації

Об’єднаних Націй і бере участь у ро­

боті багатьох міжнародних орган­і­

зацій.

У нас широкі зв’язки з Канадою,

США і Великобританією в політиці,

еко­номіці й культурі.

У Києві працюють іноземні по­соль­

ства цих країн.

Ми маємо кілька спільних політич­

них проектів зі США і Канадою.

Ос­тан­ні­м ча­сом в Україні з’явилося

багато спільних підприємств.

38 Ukraine l

Такі великі за­во­ди, як Черкаське ак­­ці­

о­нер­не то­ва­ри­ство «Азот», Гор­л­і­всь­

кий хімічний за­вод «Стірол», Хар­к­і­всь­

кий авіаційний завод, продають свою

про­дук­цію на міжнародному ринку.

Наукове співробітництво також

дуже важливе.

У нас є спільні проекти по дос­л­і­д­

жен­ню космосу з США і Канадою.

Співробітництво в галузі культури,

ос­в­і­ти й спор­ту також має велике

зна­чен­ня.

З цими країнами ми обмінюємося

сту­ден­та­ми і викладачами.

За кордоном тепло приймають ук­

раїнські оркестри, оперних і по­пу­

ляр­них виконавців, ба­лет.

Щороку багато туристів з ан­г­ло­мов­

них країн відвідують Україну.

Важливо згадати, що багато людей,

українців за походженням, живуть

у Ка­наді.

Тому в нас особливі відносини

з цією країною.

Канада була першою се­ред захід­

них держав, що визнала дер­жав­ну

не­за­лежність України.

Багато українців, що зараз живуть

у Ка­наді й інших англомовних краї­

нах, не втра­ча­ють зв’язку з Україною.

Багато гро­мадсь­ких організацій,

на­­вчаль­­них зак­ладів, релігійних

організа­цій роблять значний внесок

у роз­ви­ток нашої куль­ту­ри, літера­

тури й мис­тецтва.

 

Залишити відповідь