Життя молоді в Англії і США. Твір на англійській мові з перекладом

Життя молоді в Англії  і США. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Life of Youth in Great

Britain and the USA

Youth and youth movement over dec-
ades have become important factors

in the life of both countries.

Numerous youth organization have

been formed since the Second World

War, uniting young people from all

classes and sections of the population.

In the USA there exist Young Re­pub­li-
can Federation, Young Christian Asso-
ciation, some religious organizations

for Jewish youth.

There also exist some political or­gani-
zations like Students’ Coordinative

Committee of Non-Violent Action and

Students For Democratic Society.

Youth organization Greenpeace deals

with the most urgent ecological prob-
lems of today’s world.

It protests against nuclear weapon

tests, sea and soil pollution, etc.

Some young people work in their

church organizations: help elderly

people or work in hospitals.

There are even some groups, where

young people help released prisoners

to start their life anew.

Sports clubs are characteristic youth

organizations­ in the US and UK.

They unite people, who are interested in

baseball, football, basketball, golf, etc.

There also exist interest clubs.

You can attend any club: from theatre

clubs to bird-watching clubs.

Bird-watching clubs are very popular,

especially in Great Britain.

 

Життя молоді в Англії

і США

Молодь і молодіжний рух в останні

роки стали важливим фактором

у житті обох країн.

Численні молодіжні організації

сфор­му­ва­ли­ся після Другої світової

війни, об’єднуючи молодих людей

усіх класів і шарів населення.

У США­ існують молодіжна феде­

рація республіканців, християнські

мо­лодіжні асоціації, релігійні орга­

нізації для єврейсь­кої молоді.

Існують також політичні організа­

ції: Студентський координаційний

центр акції протесту і Студенти за

де­мок­ра­тич­не суспільство.

Молодіжна організація Грінпіс зай­

маєть­ся найнагальнішими еко­ло­г­і­ч­

ни­ми про­бле­ма­ми сучасного світу.

Вона протестує проти випробуван­

ня ядерної зброї, забруднення моря

і ґрун­ту і т. п.

Деякі молоді люди працюють у цер­

ков­них організаціях: допомагають ста­

рим людям чи працюють у лікарнях.

Існують навіть групи, де молоді

люди допомагають щойно звільне­

ним в’яз­ням почати нове жит­тя.

Характерними молодіжними об’єд­

наннями Англії і США є спортивні

клуби.

Вони об’єднують любителів бей­с­бо­

лу, фут­бо­лу, баскетболу, гольфа.

Існують також клуби за інтересами.

Можна відвідувати будь-який клуб:

від театрального до клубу спо­с­те­ре­

жен­ня за птахами.

Клуби спостереження за птахами за­

раз дуже популярні, особливо в Анг­лії.

Залишити відповідь