Засоби масової інформації в нашому житті. Твір на англійській мові з перекладом

Засоби масової інформації  в нашому житті. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Mass Media in Our Life

Mass media play a very important role

in our everyday life.

They serve to inform people of

different events that take place or

may happen.

They also entertain people or even

help to make their lives better.

But the most important thing that

news­pa­pers, radio or TV bring to

people is information.-
Complete and accurate information is

very important to get nowadays.

Those TV and radio programmes and

news­pa­pers that provide reliable in­for-
mation are always very popular.

Sensational events such as crimes,

natural­ disasters or unusual events

are also of great interest.

That is why many newspapers and

TV programmes combine them with

serious in­for­mation.

Usually daily mass media carry some

international­, state and local news.

They also contain some other topics

like health care, arts and so on.

A lot of newspapers have advice

columns­, review of books, comics,

cross­word puzzles, etc.

Most of them have different pictures,

photo­graphs and illustrations.

Mass media also focus public atten-
tion on the most urgent problems of

the so­ci­ety.

Those may be problems in health

care, education, transportation or

even corruption in government.

Advertising is also paid much

attention to in mass media.

It helps people to get oriented in

variety of firms and shops that offer

their goods and services.

All in all, mass media help us to form

our opinion on different events,

provide us with the information of

what takes place in society, and are

also means of entertainment.-

 

Засоби масової інформації

в нашому житті

Засоби масової інформації відігра­

ють дуже важливу роль у нашому

житті.

Вони інформують людей про різні

події, що відбуваються чи можуть

відбу­ти­ся.

Вони також розважають людей

і до­по­ма­га­ють зробити їхнє життя

кращим.

Але найголовніше, що газети, радіо

і те­ле­ба­чен­ня приносять людям,—

це інфор­ма­ція.

У наші дні дуже важливо одержува­

ти повну і точну інформацію.

Ті телевізійні програми, ра­д­і­о­пе­

ре­дачі і газети, що забезпечують

надійною інфор­ма­цією, завжди по­

пулярні.

Сенсаційні події, такі як злочини,

при­родні катастрофи чи незвичайні

події, завжди дуже цікаві.

От чому багато газет і телевізійних

про­грам розповідають про них по­

ряд із сер­йозною інформацією.

Звичайно щоденні засоби масової

інфор­мації розповідають про­ м­і­ж­на­

родні, державні чи місцеві новини.

У них також висвітлюються такі

теми, як охорона здоров’я, ми­с­тец­т­

во й інші.

У багатьох газетах є статті, де на­да­

ють­ся різні поради, анотації книг,

комікси­, кросворди і так далі.

У більшості з них є різні малюнки,

фо­то­графії, ілюстрації.

Засоби масової інформації також

при­вер­та­ють увагу громадськості

до най­більш нагальних проблем

у сус­пільстві.

1 комментар до “Засоби масової інформації в нашому житті. Твір на англійській мові з перекладом

Залишити відповідь