We Live in Ukraine. Тві на англійській мові (з перекладом)

We Live in Ukraine. Тві на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

We live in Ukraine

We live in Ukraine.

Ukraine is a sovereign state.

It has its own territory, government,

na­tional emblem, state flag and

anthem.

The geographical position of Ukraine

is very favourable for the development

of its re­lations with the countries of

Europe, as well as with the countries

throughout the world.

It borders on Russia, Belarus,

Moldova, Slovakia, Poland, Hungary,

Romania.

It is washed by the Black Sea and the

Sea of Azov.

The major rivers are the Dnieper, the

Dniester, the Donets and others.

The territory of Ukraine consists

mostly of plains.

The Ukrainian Carpathians and the

Cri­mean Mountains make up only 5 %

of its area.

It is a well-developed industrial and ag-
ri­cul­tural country.

Ukraine has many natural resources.

The population of Ukraine is about

50 million people.

The biggest cities are Kyiv, Kharkiv,

Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odesa,

Lviv, Mykolaiv and others.

Ukraine has an ancient history.

It has its own original culture and arts.

Ми живемо в Україні

Ми живемо в Україні.

Україна — су­ве­рен­на держава.

Вона має свою територію, свій

уряд, На­ціо­наль­ний Герб, Дер­жав­

ний Пра­пор і Гімн.

Географічне положення України

дуже сприятливе для розвитку

відносин як з країнами Європи,

так і всього світу.

Вона межує з Росією, Білорусією,

Мол­до­вою, Словаччиною, Поль­

щею, Угор­щи­ною і Румунією.

Вона омивається Чорним і Азовсь­

ким морями.

Головні ріки — Дніпро, Дністер, До­

нець та інші.

Територія України в основному вкри­

та рівнинами.

Українські Карпати і К­римські гори

зай­ма­ють тільки 5 % те­ри­торії.

У країні добре розвинені промисло­

вість і сільське господарство.

В Ук­раїні багато корисних копалин.

Населення України складає біля

50 млн чоловік.

Найбільші міста — Київ, Харків, За­

по­р­і­ж­жя, Дніпропетровськ, Одеса,

Львів, Миколаїв та ін.

Україна має давню історію.

У неї са­мо­бут­ня культура і мис­тецтво.

Залишити відповідь