Вивчення іноземних мов. Твір англійською з перекладом

Вивчення  іноземних мов. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Learning Foreign

Languages

During a lot of centuries people learn

foreign­ languages.

People in Europe started to learn lan-
guages in the 11th century.

It is known that Yaroslav the Wise

knew a lot of foreign languages.

But at those times learning foreign lan-
guages was a privilege of rich people.

Today millions of people all over the

world learn foreign languages.

They play a great part in our life.

People, who know foreign languages,

are necessary for the development of

the tech­niques, economy and arts in

the modern society.

For example, a good engineer or

a qua­lified worker should be able to

read some technical papers for the

imported equipment.

Learning foreign languages is es­pe-
cially important in our country.

People want to learn foreign

languages to write to their pen-
friends, or to commu­ni­cate with them

personally.

People also want to read the works of

famous writers in the original, news­pa-
pers and magazines.

During the classes of foreign lan-
guages one can train his memory and

thinking.

A foreign language helps to know the

native language better.

A person who learns a foreign

language, at the same time gets

acquainted with the culture of the

country, its literature, history and

geography.

 

Вивчення

іноземних мов

Протягом багатьох століть люди ви­

вчають іноземні мови.

Люди в Європі почали вивчати іно­

земні мови в 11 столітті.

Відомо, що Ярослав Мудрий знав

ба­га­то іноземних мов.

Але в ті часи вивчення іноземних

мов було при­вілеєм багатих людей.

Сьогодні мільйони людей в усьому

світі вивчають іноземні мови.

Вони відігра­ють важливу роль у на­

шо­му житті.

Люди, що знають іноземні мови,

по­трібні для розвитку техніки, еко­

но­м­і­ки і ми­с­тецтв у сучасному су­

спільстві.

Наприклад, гарний інженер чи ква­

лі­ф­і­ко­ва­ний робітник повинен уміти

про­чи­та­ти технічні інструкції до­ і­м­

пор­т­но­го устаткування.

Вивчення іноземних мов особливо

важ­ли­ве в нашій країні.

Люди хочуть вив­ча­ти іноземні мови,

щоб писати своїм друзям чи спілку­

ва­ти­ся з ними осо­би­с­то.

Люди також хочуть читати твори

відо­мих письменників в оригіналі,

га­зе­ти і журнали.

Під час уроків іноземної мови мож­

на тренувати свою пам’ять і мисле­

ння.

Інозем­на мова допомагає краще

зна­ти свою мову.

Людина, що вивчає іноземну мову,

у той же час знайомиться з культу­

рою краї­ни, її літе­ра­ту­рою, істо­рією

і гео­графією.

Залишити відповідь