Видатні події в історії США. Твір англійською з перекладом

Видатні події в історії США. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Outstanding Events from the History of America

The first voyages along the coast of mod­ern South and Central America were made by Amerigo Vespucci. That is why, in the 16th century German cartographer named this fourth part of the world after the explorer. At the beginning of the 17th century Eu­ro­pean colonies were founded on the territory of the modern USA. In 1620 first colonists landed at Plymouth Rock. They came from England on board the “Mayflower”. Most of them were Puritans or former An­gli­cans who were called pilgrims. Their hopes were connected with the prom­ises of the Bible about the land “of honey and milk”, and America was thought to be this land. Later on Dutch, Spanish and Swedish colonies appeared. People who came to America were mostly farmers, who wanted to exploit new lands. The development of trade, industry and agriculture in the colonies constantly con­flicted with the economic policy of Brit­ain. After constant pressure on the colonies on July 4, 1776, the Second Continental Con­gress declared the United Colonies to be independent of Great Britain. The new state was called the United States of America and July 4 became its national holiday. The Congress adopted the Declaration of Independence.

The Battle at Saratoga in 1777 when the Americans forced a large British army to capitulate, was a turning point in the long War for Independence. In this War the Americans were supported­ by France. In 1783 Britain finally recognized Ameri­can independence. At the beginning of 1861 the Southern states left the Union and founded the Confederation. That was the beginning of the war between the South and the North. The results of the war were the abolishing of slavery and establishment of “In­di­visible union of indivisible states”. The states lost their right to leave the union. The 1930s were the years of Great Depression in the USA. Franklin Roosevelt set up government organizations­ called agencies. They found work for people, gave money­ to help the unemployed and homeless and helped the nation to recover from the Depression.

Видатні події в історії США

Перші поїздки уздовж узбережжя су­час­ної Південної і Центральної Аме­ри­ки були розпочаті Америго Веспуччі. Саме тому в 16 столітті німецький кар­тог­раф назвав цю четверту час­ тину землі іменем дослідника. На початку 17 століття на території су­час­них США були засновані євро­ пейські колонії. У 1620 році перші ко­ло­н­і­сти ви­са­ди­ ли­ся в Плімут Долі. Вони прибули з Англії на борту «Мей­ф­ла­у­ер». Більшість з них були пу­ри­та­ни чи ко­лиш­ні англіканці, яких на­зи­ва­ли пілі­гримами. Їхні сподівання були пов’язані з об­і­ цян­ка­ми Біблії про землю «меду і мо­ ло­ка», і Аме­ри­ка вважалася саме такою зем­лею. Пізніше з’явилися датські, іспанські і швед­ські колонії. Люди, що приїжджали до Америки, були в основному фермерами, що хо­т­і­ли використовувати нові землі. Розвиток торгівлі, промисловості і сіль­ського господарства в колоні­ ях су­пе­ре­чив економічній політиці Ве­ли­коб­ри­танії. Після постійного тиску на колонії 4 лип­ня 1776 року Другий кон­ти­ нен­таль­ний конгрес оголосив, що об’єднані ко­лонії незалежні від Ве­ ли­коб­ри­танії. Нову державу назвали Сполучени­ ми Штатами Америки, і 4 липня ста­ ло на­ціо­наль­ним святом. Конгрес прийняв Декларацію не­за­ леж­ності.

Битва під Саратогою в 1777 році, коли американці змусили велику бри­тансь­ку армію капітулю­вати, стала по­во­рот­ним моментом у довгій війні за не­за­лежність. У цій війні американців підтримува­ ла Франція. У 1783 році Британія нарешті визна­ ла не­за­лежність Америки. На початку 1861 року південні шта­ ти вийшли із союзу і заснували Кон­ фе­де­ра­цію. Це стало початком війни між Пів­ днем і Північчю. У результаті війни було скасовано раб­ство і засновано «Неподільний союз неподільних штатів». Штати утратили своє право виходи­ ти із союзу. 1930-ті були роками Великої депре­ сії в США. Франклін Рузвельт заснував держав­ ні організації, названі аген­т­ства­ми. Вони знаходили людям ро­бо­ту, да­ва­ли гроші безробітним і без­дом­ ним та допомагали нації пережити де­пре­сію.

Залишити відповідь