Видатні люди України. Твір на англійській мові з перекладом

Видатні люди України. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Outstanding People of

Ukraine

In the history of humanity there have

always­ been people whose actions

and ideas produced a great impact on

the lives of other people.

They have made a great contribution

to the science, culture, social life of

this coun­try.

That’s why they are called

outstanding.

The names of Taras Shevchenko,

Lessya Ukrainka, Ivan Franko, Marko

Vovchok and Hrygoriy Skovoroda won

universal recognition.

There’s hardly a country in the

world which doesn’t have Taras

Shevchenko’s poems translated into

its language.

Gentle melodies and deep emotions

of Lessya Ukrainka’s verses are dear

to poetry-lovers throughout the world.

Ukraine has also given the world many

outstanding scientists.

Such names as Vernandskyi, Zabo-
l­ot­nyi, Bogomolets, Sklifosovskyi,

Paton, Fila­tov are well-known all over

the world.

Nowadays modern Ukrainian

scientists achieved great successes

in the field of math­ematics, physics,

biology and medi­cine.

Great contribution to the world’s

histo­rical science was made by such

promi­nent Ukrainian historians as

Mykola Hru­shev­skyi, Mykhailo Drago-
manov, Dmytro Ya­vor­nit­skyi, Mykola

Kostomarov.

The Ukrainian national composer

school is connected with the name of

Mykola Lysenko.

 

Видатні люди України

В історії людства завжди були

люди, чиї вчинки і думки значно

впливали на життя інших людей.

Вони зробили величезний внесок

у на­у­ку, культуру, громадське життя

краї­ни.

От чому їх називають видатними.

Імена Тараса Шевченка, Лесі Ук­раї­

н­ки, Івана Франка, Марка Вовчка

і Г­ри­го­рія Сковороди здобули за­

гальне ви­знання.

Навряд чи можна знайти країну, на

мову якої не були перекладені вірші

Тараса Шевченка.

Емоційні і мелодійні вірші Лесі Ук­ра­

ї­н­ки дуже подобаються любителям

по­езії в усь­о­му світі.

Україна також дала світу багато ви­

дат­них учених.

Усьому світу відомі імена Вер­надсь­

ко­го, Заболотного, Прочаніна,

Скліфо­совсь­ко­го, Патона, Філатова.

Сучасні українські вчені досягли сьо­

годні великих успіхів у галузі ма­те­ма­

ти­ки і фізики, біології й медицини.

Величезний внесок у світову істо­

рич­ну науку зробили такі відомі

ук­раїнські історики, як М. Гру­шевсь­

кий, М. Дра­го­ма­нов, Д. Яворниц­

ький, М. Ко­с­то­ма­ров.

Українську національну ком­по­зи­

торсь­ку школу зв’язують з ім’ям Ми­

коли Ли­сен­ка.

Залишити відповідь