Ukrainian Places of Interest. Твір на англійській мові (з перекладом)

Ukrainian Places  of Interest. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

 Ukrainian Places

of Interest

Ukraine is a country with the glorious

past.

It is rich in historical monuments and

different places of interest.

Kyiv is the capital of Ukraine and one of

the oldest cities in the Eastern Europe.

It has already celebrated its 1500th

anniversary.

That’s why it is not surprising that a lot

of interesting monuments are situated

there, for example, the well-known

to all Sla­vonic world St Sophia’s

Cathedral and Kyivo-Pecherska

Lavra.

It is breathtaking to wander along

the streets of the old town, to feel the

breath of history.

But Ukrainian places of interest are

situat­ed not only in Kyiv.

Near the small town of Kanev the

monument to the Ukrainian national

genius Taras Shevchenko is situated.

The museum, where the books,

drawings and manuscripts of

Shevchenko are kept, is situated in

the village not far from Kanev.

 Визначні пам’ятки

України

Україна — країна зі славним ми­ну­

лим.

Вона багата історичними

па­м­’­ят­­ни­ка­ми і різними визначними

пам’ятками.

Київ — столиця України й одне

з най­ста­р­і­ших міст Східної Європи.

Він уже відзначав свій 1500-літній

юві­лей.

Тому й не дивно, що багато ціка­вих

па­м­’­ят­ників розташовані тут, напри­

клад, добре відомий у с­ло­в­’­янсь­ко­

му світі Собор святої Софії і Ки­є­во-
Печерська лавра.

Приємно по­бро­ди­ти вулицями ста­

ро­го міста, відчу­ти подих історії.

Але визначні пам’ятки України роз­

та­шо­вані не тільки в Києві.

Біля не­ве­ли­ко­го містечка Канева

роз­та­шо­ва­ний пам’ятник україн­

ському на­ціо­наль­но­му генію Тара­

сові Шев­чен­ку.

Музей, де зберігаються книги,

ма­люн­ки і ру­ко­пи­си Шевченка,

роз­та­шо­ва­ний у селі неподалік від

Канева.

32 Ukraine l

Even the house, where he was born, is

preserved.

It is very interesting to look at it.

One may come to Poltava and visit

the mu­seum of the famous Poltava

battle, the field where Peter the Great

de­feated the Swedes.

One may also go to Zaporizhia, to the

island of Khortytsia, where the Ukrainian

Cossacks’ organization was born.

One can go to Odesa and walk along

the boulevards, where Pushkin walked

a long time ago, and one can touch

the trees, which Pushkin touched.

It is also possible to visit the last

house of Chekhov (now the museum

in Yalta), where Chekhov lived, and

where he wrote his last works, and

where he died.

One may visit the famous symbol of

the Crimea — the castle “Swallow’s

Nest” or the residence of Russian

tsars in Li­va­dia.

It is possible to go through Gogol

places in the Poltava Region and see

Dickanka, Sorochintsy.

One can continue this list, because

there is also Western Ukraine with the

Car­pathi­ans and their legends, feu­dal

lords’ cas­tles and cathedrals, with

their unique cul­ture and nature.

There are a lot of places to see in

Ukraine and to be proud of.

And I am glad to live in such a country,

with all those beautiful monuments.

Vocabulary:

to celebrate [ ́selbret] —

святкувати, відзначати

St Sophia’s Cathedral [ ́sent s5 ́fa3z

k3 ́7i:dr3l] — Собор Святої Софії

ipossible [ ́p5sbl] — можливий

Swallow’s Nest [ ́sw5l3\z ́nest] —

Ластівчине Гніздо

Slavonic [sl3 ́v5nk] — слов’янський

Зберігся навіть будинок, у якому він

народився.

Дуже цікаво подивитися на нього.

Можна поїхати в Полтаву і відвідати

музей знаменитої Полтавської бит­

ви, поле, де Петро Великий переміг

шве­дів.

Можна також поїхати в Запоріжжя,

на острів Хортиця, де зародилося

україн­ське козацтво.

Можна поїхати в Одесу і побродити

бульварами, де багато років тому

гу­ляв Пушкін, і доторкнутися до тих

са­мих дерев, до яких доторкався

Пушкін.

Також можна відвідати останній

бу­ди­нок Чехова (тепер це музей

у Ялті), де Чехов жив, де він написав

свої ос­танні твори і де він помер.

Можна відвідати знаменитий сим­

вол Криму — замок «Ластівчине

гніздо» чи резиденцію російських

царів у Лівадії.

Можна відвідати гоголівські місця

у Пол­тавській області, побачити Ди­

кань­ку і Сорочинці.

Можна продовжити цей список,

ос­­к­іль­ки є ще й Західна Україна

з Карпат­ськими горами і їхніми ле­

гендами, фе­одальни­ми­­ замками

і соборами, з їх­ньою унікальною

культурою і п­ри­ро­дою.

В Україні є що побачити і чим пи­ша­

ти­ся.

І я радий, що живу в такій країні з ­у­с­і­

ма цими красивими пам’ятниками.

Залишити відповідь