У музеї (At the Museum). Твір англійською + переклад

У музеї (At the Museum). Твір англійською + переклад
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

At the Museum

The town I live in is not very large

and there are no big galleries and

museums in it.

But we have a good Natural History

Mu­seum in our town.

Last week I was on an excursion there.

First we listened to a lecture on the

history of our region which was very

inter­esting.-
Then a guide showed us the

exposition of the museum.

We walked through its halls looking at

different stands with exhibits.

There were ancient vases and coins,

dishes and bowls, tools and arms.

The guide told us about the origin and

the age of the exhibits and answered

our questions.

The girls asked questions about

national costumes and dishes and the

boys were interested in arms.

The next hall was even more interesting.

There we saw stuffed animals and birds.

It was a small zoo of the region nature.

There was also an aquarium full of

differen­t fish, tortoises and shells.

The collection of minerals was in­ter-
esting, too.

I have learned very much from my visit

to the museum.

У музеї

Місто, у якому я живу, не дуже вели­

ке, і в ньому немає великих галерей

і му­зеїв.

Але в нашому місті є гарний му­зей

при­ро­ди.

На минулому тижні я був там на ек­с­

курсії.

Спочатку нам прочитали лекцію

з істо­рії нашої області, і це було

дуже ціка­во.

Потім екскурсовод показав нам ек­с­

по­зиції му­зею.

Ми пройшли його залами, роз­г­ля­да­

ю­чи різні стенди з експонатами.

Там були стародавні вази і монети,

блюда і посудини, інструменти

і з­б­роя.

Гід розповів нам про їхнє походжен­

ня і вік і відповів на наші питання.

Дівчатка задавали питання про на­

ціо­нальні костюми і блюда, хлопчи­

ки ціка­ви­ли­ся зброєю.

Наступний зал був ще більш цікавим.

Там ми бачили опу­да­ла звірів і птахів.

Це був невеликий зоопарк нашої

місце­вої природи.

Там також був акваріум з різними риб­

ка­ми, черепахами і черепашками.

Колекція мінералів теж була цікава.

Під час відвіду­ван­ня музею я пізнав

ба­га­то нового.

Залишити відповідь