The Ukrainian Diaspora. Твір з англійської мови

The Ukrainian Diaspora. Твір з англійської мови
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

The Ukrainian Diaspora

The term “diaspora” means those Ukrainians who reside abroad. Nowadays every third Ukrainian lives be­yond Ukraine. The greatest number of people of the Ukrainian origin (almost 2 million) live in the USA; one million people live in Canada­ and half a million live in Poland and Romania. The Ukrainian immigrants also live in Bra­zil, Argentina, Czechia, Slovakia, Yu­go­sla­via, France, Australia, Austria, Hun­gary, Holland, New Zealand and other coun­tries. The Ukrainian emigration started as early­ as the beginning of the 18th century when several dozens of Mazepa’s followers emigrated to France. Later on a part of Zaporizhian Cossacks, who were persecuted by the Russian government­, settled beyond the Dan­ube.

But actually mass emigration from Ukraine began in the second half of the 19th cen­tury. This first wave of emigration was caused mainly by economic reasons. The second wave of emigration from Ukraine began after the Civil War of 1918—1920 in Russia.

It was caused by both political and eco­nomic reasons. The third wave of emigration was caused by the Second World War and included the Ukrainians, liberated by the Allied troops from the fascist la­bour camps, and the rests of the division SS “Galychyna” and Ukrainian Rising Army. Nowadays we witness the fourth wave of emigration from Ukraine, which is being caused by the grave economic situation in the country. There are about 30000 Ukrainians living­ in Great Britain now. Mostly they reside in such cities as Man­ches­ter, Nottingham and Coventry

Українська діаспора

Термін «діаспора» означає тих укра­ їнців, що проживають за кор­до­ном. У даний час кожен третій українець живе за межами України. Найбільше число людей українсько­ го по­ход­жен­ня (майже 2 мільйони) живе в США;­ один мільйон людей живе у Ка­наді і півмільйона живе в Польщі та­ ­Ру­мунії. Ук­раїнські іммігранти також живуть у Бра­зилії, Аргентині, Чехії, Сло­вач­ чині, Юго­славії, Франції, Австралії, Австрії, Угор­щині, Голландії, Новій Зе­ландії й і­н­ших країнах. Українська еміграція почалася вже на по­чатку 18 сторіччя, коли кілька дю­жин послідовників Мазепи емі­ грували у Францію. Пізніше частина за­по­р­ізь­ких коза­ ків, що переслідувалися ро­с­ійсь­ким уря­дом, переселилася за Ду­най

Але дійсно масова еміграція з України почалася у другій полови­ ні 19 сто­річчя. Ця перша хвиля еміграції була вик­ ли­ка­на головним чином економіч­ ними причинами. Друга хвиля еміграції з України по­ ча­ла­ся після Громадянської війни 1918—1920 рр. у Росії. Вона була зумовлена як політични­ ми, так і еко­но­м­і­ч­ни­ми причинами.

Третя хвиля еміграції була вик­ли­ка­ на Другою світовою війною і вклю­ча­ ла українців, звільнених війська­ми со­юз­ників з фашистських тру­до­вих та­борів, залишків дивізії СС «Га­ли­чи­ на» і Ук­раї­нсь­кої по­встансь­кої армії. На сьогодні ми є свідками четвертої хвилі ем­і­г­рації з України, виклика­ ної серй­оз­ною економічною ситуа­ цією в країні.Зараз у Великобританії живе при­ близ­но 30 000 українців. Головним чином вони проживають у та­ких містах, як Манчестер, Но­тин­ гем і Ковентрі

Залишити відповідь