The Colonies. Твір англійською + переклад

The Colonies. Твір англійською + переклад
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

The Colonies

European people came to the New World for many reasons. Some, like Columbus, came looking for new trade routes, others were seeking for­tune, many of them were missionaries who wanted to convert the Native Ameri­cans. The most well-known first settlers were the Pilgrims. The Pilgrims came seeking religious free­dom. They founded the Plymouth colony in Massa­chu­setts in 1620. The Pilgrims originated from England. The trip across the ocean was terribly un­pleasant.

They had little food and fresh water. They arrived at the Mayflower in the win­ter of 1620, in the north east of America. The Pilgrims learned from the Native Ameri­cans how to live in this New World. The Native Americans had a ceremony thanking nature for the food they re­ceived from the harvest. Today Americans continue to celebrate Thanksgiving with their family and friends. There were also other religious groups, such as the Quarkers, who founded the colony Pennsylvania. Other group is the Shakers, known for their beautiful wood work, and the Irish Catho­lics who settled in the colony of Mary­land.

Колонії

Європейці прибували в Новий Світ з ба­гатьох причин. Деякі, як Колумб, їха­ли в пошуках но­вих торгових шляхів, інші шукали свою долю, багато хто були місіоне­ рами, що хотіли обернути корінних американців у свою віру. Найбільш відомими поселенцями були пілігрими. Пілігрими приїздили в по­шу­ках релі­ гійної волі.

Вони заснували Плимутську коло­ нію в Массачусетсі в 1620 р. Пілігрими походять з Англії. Подорож через океан була жахливо неприємною. У них було мало їжі і с­в­і­жої води. Вони прибули на північний схід Аме­ ри­ки на борту «Мейфлауер» (Трав­не­ ва квітка) узимку 1620 р. Пілігри­ми училися у корінних аме­ри­ канців, як жити в цьому Новому Світі. У корінних американців був ритуал віддя­ки природі за їжу, що вони одер­жа­ли від врожаю. У наші дні аме­ри­канці продовжують святкувати День віддяки зі своїми ро­ди­на­ми і друзями. Були також і інші релігійні групи, такі як квакери, що заснували колонію Пен­сільванію. Інша група — шейкери, зна­ме­ниті свої­ми прекрасними роботами з дерева, і ірландські католики, що осе­ли­ли­ся в колонії Мериленд.

Залишити відповідь