Television in Great Britain . Твір з перекладом

Television  in Great Britain . Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Television

in Great Britain

Television (colloquially known as “TV”

or the “telly”) is nowadays so popular

that it is hard to believe that the first

pictures were transmitted about fifty

years ago.

The BBC was the first company in the

world to provide a public television

serv­ice, which began in 1936.

Viewers are now able to watch

television for many hours a day, if they

have time and wish.

Moreover, viewers now have four

channels at their disposal.

In 1955 the Independent Broadcasting

Authority opened a television service

and in 1982 a second independent

service came into operation.

The BBC provides two channels.

Advertisers buy time for advertising

on Independent Television, but

advertising time is short; it is limited

by the special Act that allowed

commercial television.

Viewers of any of the programmes can

watch plays, reports about different

events, sports, news, in­ter­views

with famous people, musical per-
formances and many other things.

Films are often televised and many of

them are made specially for television.

The cinema industry is jealous of

tele­vision, and keeps new films for

showing in cinemas.

 

Телебачення

у Великобританії

Телебачення (у розмовному варіанті

вимовляється ТВ) зараз настільки

по­пу­ляр­не, що важко повірити, що

перші картини стали транслювати­

ся близь­ко 50 років тому.

БіБіСі — стала першою в світі ком­па­

нією, яка в 1936 році почала масову

те­ле­тран­с­ля­цію.

Глядачі зараз мо­жуть дивитися те­

ле­ба­чен­ня багато годин на день,

якщо в них є час і бажання.

Більш того, глядачі зараз мають у своє-
му розпорядженні чотири канали.

У 1955-му незалежна трансляційна

ком­па­нія почала роботу, а в 1982-му

з’я­вилася друга незалежна

компанія.

БіБіСі працює на двох каналах.

Рек­ла­мо­давці купують рекламний

час на не­за­леж­но­му телебаченні,

але рек­лам­ний час обмежений

спеціальним Ак­том, що є законом

про комерційне телебачення.

Глядачі будь-якого каналу можуть

ди­ви­ти­ся п’єси, репортажі про різні

події, спорт, новини, інтерв’ю зі зна­

ме­ни­то­с­тя­ми, музичні шоу і багато

чого іншо­го.

Часто показують фільми, і багато з них

зняті спеціально для те­ле­ба­чен­ня.

Кіноіндустрія суперничає з те­ле­ба­

чен­ням і притримує нові фільми для

по­ка­зу в кінотеатрах.

Залишити відповідь