State System of Ukraine. Твір на англійській мові (з перекладом)

State System of Ukraine. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

State System of Ukraine

The government of Ukraine underwent

rapid change in the early 1990s.

The independence of Ukraine was pro-
claimed on the 24th of August, 1991.

Its sovereignty is now recognized by

all the countries of the world.

Ukraine has its own state symbols,

Con­sti­tution, currency and

government.

According to the Constitution of

Ukraine its territory is one and in­di-
visible.

There is the Crimean Auto­nomous

Republic in Ukraine, 24 administrative

districts and the cities of Kyiv and

Sevastopol.

В останні роки українці виявляють

ве­ли­кий інтерес до української іс­

торії і куль­тур­ної спадщини.

Останнім часом Україна встановила

нові відносини з країнами в усьому

світі.

Україна — один із членів Організа­

ції Об’єднаних Націй (ООН) і бе­ре

участь у ро­боті ба­га­ть­ох міжна­род­

них орган­і­зацій.

Вчені України зробили великий вне­

сок у світову науку.

l Державний устрій України

Уряд України зазнав значних змін

на початку 1990-х.

Незалежність України була про­го­ло­

ше­на 24 серпня 1991 року.

Її суверенітет зараз визнаний усіма

країнами світу.

Україна має свою власну державну-
символіку, Конституцію, валюту

й уряд­.

Відповідно до Конституції України її

територія єдина і неподільна.

До­ с­к­ла­ду України входять Автономна

Рес­пуб­л­і­ка Крим, 24 ад­м­і­н­і­ст­ра­тив­них

області та міста Київ і Севастополь.

l Україна 21

Only the laws of Ukraine act on its

territory.

The power in the country is divided into

legislative, executive and judiciary.

The main legislative body of Ukraine

is the Verkhovna Rada, which consists

of 450 deputies.

The elections to the Verkhovna Rada

are held every 4 years on the last

week of March.

The deputies are elected by equal, se-
cret or direct ballot.

The highest executive body is the

presi­dent.

He can veto any decision of the

Verkhovna Rada.

The president is the commander-in-
chief of the armed forces of Ukraine.

He also represents the state in the in-
ter­na­tional relations.

Another part of the executive branch

is the Cabinet of Ministers, which is

headed­ by the Prime-Minister.

The Cabinet of Ministers coordinates

the daily administration of the

government and may introduce bills to

the Verkhovna Rada.

The judiciary power belongs to the Con-
sti­tu­tional Court and regional courts.

The state symbols of Ukraine are the

national flag and emblem.

They root deeply in ancient times and

have symbolic meaning.

Azure-yellow state flag symbolizes

the unity of blue sky and yellow wheat

field.

The little state emblem — trident —

appeared first on the seals in times of

Vo­lo­dy­myr the Great.

The largest parties are the Communist

party, the Socialist, the Democratic

Державний устрій України

 

На її території діють тільки за­ко­ни

Ук­раї­ни.

Влада в країні поділяється на за­ко­

но­дав­чу, виконавчу і судову.

Головним законодавчим органом

в Ук­раїні є Верховна Рада, що скла­

даєть­ся з 450 депутатів.

Вибори до Верховної Ради про­во­

дять­ся кожні чотири роки в останній

тиж­день березня.

Депутати обираються рівним, тає­м­

ним чи пря­мим голосуванням.

Вищим виконавчим органом є Пре­

зи­дент.

Він може накласти вето на будь-яке

рішення Верховної Ради.

Пре­зи­дент є Головнокомандувачем

Збройних сил України.

Він також пред­став­ляє державу

в ­м­і­ж­­на­род­них відно­си­нах.

Інша частина виконавчої влади на­ле­

жить Кабінету Міністрів, очолюва­

ному прем’єр-міністром.

Кабінет Міністрів координує щоден­

ну роботу уряду і мо­же подавати

закони до Верховної Ради.

Судова влада представлена Кон­сти­

ту­ц­ій­ним Судом і місцевими судами.

Державна символіка України — Дер­

жавні Прапор і Герб.

Вони глибоко сягають ко­ре­ня­ми

у дав­ні часи і мають сим­во­л­і­ч­не зна­

чен­ня.

Синьо-жовтий Дер­жав­ний Прапор

сим­во­л­і­зує єдність бла­кит­но­го неба

і с­тиг­ло­го пшеничного поля.

Малий Державний Герб — Три­

зуб — з’явився вперше на печатках

за часів Володимира Великого.

Найбільші партії — комуністична,

соці­алістична, демократична,

22 Ukraine l

партія «зе­ле­них», а найпопулярніша

гро­мадсь­ка організація — Рух.

Залишити відповідь