Сорочинський ярмарок. Твір на англійській мові (з перекладом)

Сорочинський ярмарок. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Sorochinsky Fair

There is an old and very good tradition

among the people in the Poltava

Region to have a fair in the village of

Velyky So­rochintsy.

This Sorochinsky fair usually takes

place at the end of summer.

The village of Sorochintsy is widely

known in the whole world because of

this fair.

M. Gogol, an outstanding writer,

de­scribed­ it in his famous works.

The people of Sorochintsy organized

this incredible fair very well.

The people from the nearest and the

dis­tant villages come to the fair and

sell their products and buy consumer

goods.

Many guests from different parts of

Ukraine, Russia, Poland, Bulgaria and

from many other countries come to

So­rochintsy to take part in this fair.

The representatives from many plants

and factories bring their products to

ad­ver­tise and sell them.

They make agreements on co-
operation between different

enterprises and try to do their best to

co-operate with each other.

At the Sorochintsy fair one can meet

many interesting and talented people,

one can listen to folk songs.

Different exhibitions will show you the

works of famous Ukrainian artists and

an­cient folk crafts.

Сорочинський ярмарок

Є стара і дуже гарна традиція у жи­

телів Полтавської області — про­во­

ди­ти яр­ма­рок у селі Великі Соро­

чинці.

Цей Сорочинський ярмарок зви­

чайно відбу­ваєть­ся наприкінці літа.

Село Сорочинці широко відоме

в усьо­му світі, оскільки тут прохо­

дить яр­ма­рок.

М. Гоголь, видатний письменник,

опи­сав його у своїх відомих творах.

Люди в Сорочинцах улаштовували

не­зви­чай­ний ярмарок.

Жителі з близьких і да­ле­ких сіл при­

їжджа­ють на ярмарок, щоб продати

свої продукти і купити товари по­

всяк­ден­но­го попиту.

Багато гостей з різних місць України,

Росії, Польщі, Болгарії і з багатьох ін­

ших країн приїжджають у Со­ро­чинці,

щоб взяти участь у цьому ярмарку.

Представники багатьох заводів

і фаб­рик привозять свою продукцію

для рек­ла­ми і продажу.

Різні підприємства ук­ла­да­ють між

собою­ угоди про співро­б­і­т­ниц­т­во

і роб­лять усе мож­ли­ве для співробіт­

ництва.

На цьому ярмарку можна зустріти

ба­га­то цікавих і талановитих людей,

мож­на послухати народні пісні.

Різні виставки продемонструють вам

картини відомих українських ху­дож­

ників і стародавні народні вироби.

 

Залишити відповідь