Shopping in London. Твір на англійській мові з перекладом

Shopping in London. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Shopping in London

Harrods is probably the world’s most

fa­mous shop.

For Londoners, there is a love-hate

re­la­tionship: most say they hate it but

then assure you it is the best place

for silk socks, toys, flowers, tea or

whatever.

Its 230 departments on five floors

spread over twenty acres where

4 000 staff serve 50 000 customers.

There are six restaurants, five

bars, a library, bank, pet shop, dry

cleaners, eve­ry­thing from Indian

cigarettes to do­mes­tic equipment to

buy, a ticket agency and de­partments

for christening, weddings and

funerals.

Not content with selling everyone

else’s goods, Harrods own-make

goods fill an in-house shop and

Harrods green buses­ do London

tours.

Henry Charles Harrod, a tea

merchant, founded the institution with

a small gro­cery shop and was pleased

if his weekly takings were twenty

pounds.

But some years later his son had

takings 1000 pounds a week and then

lost eve­ry­thing in the fire.

Then he wrote to his customers:

“I greatly regret to inform you, that in

con­se­quence of the above premises

being burnt down, your order will be

delayed in the ex­ecution for a day

or two”.

Such service drew more buyers.

l Магазини в Лондоні

Харродс, імовірно, найвідоміший

ма­га­зин у світі.

Лондонці і люблять його і ні; багато

хто стверджують, що вони не лю­

блять його, але потім за­пев­ня­ють,

що це най­к­ра­ще місце, де про­да­

ють­ся шовкові шкарпетки, іграшки,

квіти, чай і все що зав­год­но.

Його 230 відділів на п’ятьох по­

верхах розташовані більш ніж на

20 акрах; і штат­ у 4000 чоловік об­

слуговує 50 000 покупців.

Тут є шість ресторанів, п’ять барів,

бібліо­те­ка, банк, зоомагазин, хім­

чи­с­т­ка, тут мож­на купити усе — від

індій­ських цигарок до побутових

при­ладів; є також квит­ко­ва каса

і в­і­д­­д­і­ли то­варів для хре­с­тин, весіль

і по­хо­ро­ну.

Не за­до­воль­ня­ю­чись продажем чу­

жих товарів, Харродс та­кож робить

свою продукцію для за­пов­нен­ня

внутріш­нього ринку, і зелені ав­то­бу­

си з мар­кою Харродс здійснюють

екскурсійні по­їздки по Лондону.

Генрі Чарльз Харродс, торговець

чаєм, заснував установу з малень­

кою ба­ка­л­ій­ною крамницею і був

задоволений, якщо його тижневий

прибуток ста­но­вив 20 фунтів.

Але кілька років по тому його

син мав прибуток 1000 фунтів

за тиждень, а потім втратив усе че­

рез по­же­жу.

Тоді він написав покупцям ого­ло­шен­

ня: «Я з жалем повідомляю вам, що

внаслідок пожежі виконання за­мов­

лень буде відкла­де­не на день-два».

Це залучило більшу кількість

по­купців.

Залишити відповідь