Шкільна бібліотека. Твір англійською з перекладом

Шкільна бібліотека. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Loading...

The School Library

I like to read interesting books.

I have a lot of books at home, but nev-
er­theless I go to the library.

I go to the library to read books there

or to take them out to read at home.

Our school has a big and rich library.

It is on the first floor.

The library is full of publications

necessary for work at different

sub­jects.

There are books on art, physics,

mathematics and also a lot of books

by Ukrainian, Russian and foreign

writers, such as: Pushkin, Lermontov,

Tolstoi, Dick­ens, London, Burns and

others.

There are lot of books by modern

writers.-
These books tell us about the most

im­por­tant problems of life and teach

how to solve them.

There are lots of magazines and news-
pa­pers in our library.

We often use them preparing for the

re­ports or the discussions.

Sometimes we can come to the library

and read them just for fun.

Because they always contain very in-
ter­esting and useful articles.

There is a stand in our library which

illus­trates the most important political

events in our and other countries,

articles about famous people and

funny stories.

There is another stand that is the

exposition of new books.

Our librarian is always ready to help

us to choose a necessary book.

 

Шкільна бібліотека

Я люблю читати цікаві книги.

У мене вдома багато книг, але, не­зва­

жа­ю­чи на це, я ходжу в бібліотеку.

Я ходжу в ­б­і­б­л­і­о­те­ку читати книги

там чи брати їх із собою, щоб чита­

ти вдо­ма.

У нашій школі є велика і багата

бібліо­те­ка.

Вона на першому поверсі.

Бібліо­те­ка повністю укомплекто­

вана літе­ра­ту­рою, не­об­х­і­д­ною для

роботи з різних пред­метів.

Там є книги з мистецтва, фізики,

математики, а також є багато книг

ук­раї­нсь­ких, російських та інозем­

них пись­мен­ників, таких, як: Пушкін,

Лермонтов, Тол­стой, Диккенс, Лон­

дон, Бернс та ін.

Багато книг сучасних пись­мен­ників.

Ці книги розповідають нам про

най­важ­ливіші життєві проблеми

й вчать, як їх вирішувати.

У нашій бібліо­теці є багато журналів

і га­зет.

Ми часто використовуємо їх, го­ту­ю­

чись до допо­відей і дискусій.

Іноді ми мо­же­мо прийти у бібліоте­

ку і чи­та­ти їх тільки для розваги.

Адже вони завжди містять дуже ці­

каві і корисні статті.

У нашій бібліо­теці є стенд, що ілю­

с­т­рує най­го­ловніші політичні події

в на­шій та інших країн, статті про

відо­мих людей і цікаві історії.

На іншому стенді — ви­с­тав­ка нових

книг.

Наш бібліотекар зав­ж­ди готовий до­­по­

мог­ти нам вибрати необхідну книгу.

Залишити відповідь