Преса у Великобританії. Твір на англійській з перекладом

Преса у Великобританії. Твір на англійській з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

UK Newspapers

In Great Britain there is no official

control over the newspapers.

The government does not exercise any

official control over the newspaper

industry­ and most of the English news-
pa­pers are very proud of their pe­cu­li-
arities, their individual styles.

And although every newspaper

has a definite profile, they can be

classified into two main groups:

quality and popu­lar newspapers.

Quality newspapers are serious, na-
tional newspapers.

They are “Financial Times”, “The

Times”, “The Daily Tel­egraph”.

“The Daily Telegraph” contains

reports on national and international

news, gives a full covering of sports

and other topics.

“Financial Times” is read mainly by

pro­fessionals and business people as

it con­tains a comprehensive coverage

of in­dus­try, commerce and public

affairs.

“The Times” is the most famous news-
paper.

It is not actually the oldest newspaper

in Britain, but some years ago it

celebrated its two hundredth

birthday.

“The Times” gives a wide coverage of

news events and reports on social life,

the arts, education, etc.

Popular newspapers are smaller in

size and contain many photographs.

Unlike quality newspapers popular

news­papers are not so serious

and their stories tend to be

sensational.

Popular newspapers are: “The Daily

Express­”, “The Daily Mirror”, “The Sun”.

“The Sun” has the largest circulation

among daily newspapers.

 

Преса у Великобританії

У Великобританії не існує офіційно­

го контролю над пресою.

Уряд не контролює газетну про­мис­

ловість, і більшість англійських газет

пишаються своїми особливостями

і своїм­ індивідуальним стилем.

Хоча в кожної газети є свій профіль,

усі їх можна розподілити на дві гру­

пи: «буль­варні» газети і газети для

сер­йозного читання.

Газети для серйозного читання —

це загальнонаціональні газети.

До них належать: «Файненшіл

Таймс», «Таймс», «Дейлі

Телеграф».

У «Дейлі Телеграф» містяться ре­пор­

тажі про національні і міжнародні

події, а також спортивні й інші но­

вини.

«Файненшіл Таймс» в основному

чи­та­ють ділові люди, оскільки в ній-
вис­в­і­т­лю­ють­ся проблеми про­мис­ло­

вості, ко­мерції і суспільні події.

«Таймс» — найвідоміша газета.

Це не найстаріша газета в Англії,

але кілька років тому вона відзначи­

ла своє двохсотліття.

«Таймс» у великому обсязі висвіт­

лює новини, соціальне життя, мис­

тецтво, освіту і т. д.

«Бульварні» газети менші за обся­

гом і звичайно містять багато фо­то­

графій.

На відміну від газет для серйозного

читання, «бульварні» газети не на­

стільки серйозні і частіше публіку­

ють сенсаційні повідомлення.

Популярними газетами є: «Дейлі Ек­

с­п­рес», «Дейлі Мірор», «Сан».

У «Сан» — найбільший тираж серед

щоденних газет.

Залишити відповідь