Політична ситуація в Україні і за кордоном. Твір на англійській мові(з перекладом)

Політична ситуація  в Україні і за кордоном. Твір на англійській мові(з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

The Political Situation in

Ukraine and Abroad

The grave economic crisis in Ukraine

greatly influences the political

situation in this country.

The Ukrainian society, nowadays, is

split into those who believe that the

economic reforms must be continued

and those who think that their course

must be changed.

Many politicians criticise the

Ukrainian Government for its inability

to solve the urgent economic

problems among which are the rise

of unemployment, the delay of wage

payments and the falling of in­dus­trial

and agricultural production.

Another problem that splits the

Ukrainian society is whether to

develop more close relations with

the West European coun­tries or with

the Russian Federation and other

countries of the Common­wealth of

Independent States (CIS).

The newspapers are also discussing

the reforms of the education system

and the public health services.

Nowadays, many political parties

hold their congresses to discuss

the current po­litical situation and to

nominate their can­di­dates for forth-
coming elections.

The Ukrainian mass media also report

on the work of the Verkhovna Rada

and the Government.

They also inform about the visit of the

Ukrainian President to any country

and the official negotiations with the

political leaders of this country.

Every evening our family watch TV

news — we want to know what events

are taking place at home and abroad.

At present, there are several hot points

in the world: the civil wars rage in An-
gola, Afghanistan and Yugoslavia.

The heavy battles are reported in

Angola and in Afghanistan: many

refugees flee from the regions of

conflict to the neigh­bouring countries

every day.

There are also reports about terrorist

attacks which have taken place

recently in Northern Ireland, in

Chechnya and in the Middle East:

Arab terrorists ex­ploded sev­eral

bombs in public places in Is­rael.

The mass media also report the

further integration of the European

countries which have already had

common currency — the Euro.

The political situation in the present day

world is, sometimes, very dramatic but

I believe that the mankind is steadily

moving towards a better future.

Політична ситуація

в Україні і за кордоном

Серйозна економічна криза в Укра­

їні дуже впливає на політичну ситу­

ацію в ній.

Українське суспільство зараз по­

діляється на тих, хто вірить, що

еко­номічні реформи повинні бути

про­дов­жені, і на тих, хто вважає, що

цей курс повин­ний бути змінений.

Багато пол­ітиків критикують

україн­ський уряд за його нездат­

ність вирі­шувати не­відкладні еконо­

мічні про­блеми, серед яких —

ріст безробіття, зат­рим­ка за­ро­б­і­т­

ної плати і зниження про­мис­ло­во­го

і сільсько­госпо­дар­ського

ви­роб­­ниц­т­ва.

Інша проблема, що розділяє ук­раї­

нсь­ке суспільство,— розвивати

більш тісні зв’язки з європейськими

країнами чи з Російською

Федерацією й іншими краї­на­ми

Співдружності Незалежних Дер­жав

(СНД).

Газети також обговорюють рефор­

ми систем освіти й охорони здо­

ров’я.

Сьогодні багато політичних партій

про­во­дять свої з’їзди, щоб об­го­во­

ри­ти по­точ­ну політичну ситуацію

і ви­су­ну­ти своїх кандидатів на на­

ступ­них ви­бо­рах.

Українські засоби масової інформа­

ції розповідають про роботу Верхо­

вної Ради й уряду.

Вони також інформують про візит

україн­ського президента в ­я­ку-не­

будь країну і про офіційні пе­ре­го­во­ри

з полі­тичними лідерами цієї краї­ни.

Щовечора наша родина дивиться

те­­левізійні новини — ми хоче­

мо знати, які події відбуваються

в країні і за кор­до­ном.

Зараз у світі існує кілька гарячих

то­чок: громадянські війни бушують

в Ан­голі, Афганістані й Югославії.

По­відом­ля­ють про важкі бої в Анго­

лі й Аф­ганістані; щодня багато бі­

женців тіка­ють із вогнищ конфлікту

в сусідні країни.

Є також повідомлення про­ те­ро­ри­с­

тичні акти, що були недавно в Півні­

чній Ірландії, у Чечні і на Близь­ко­му

Сході: арабські терористи підірва­ли

кілька бомб у громадських місцях

в Ізраїлі.

Засоби масової інформації також

по­відом­ля­ють про подальшу інте­

грацію європейських країн, що вже

мають за­галь­ну валюту — євро.

Політична си­ту­а­ція у світі зараз

дуже драматична, але я вірю, що

людство поступово ру­хаєть­ся

до кращого май­бут­нь­о­го.

Залишити відповідь