Політична система Канади. Твір з перекладом

Політична система Канади. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Political System of Canada

Canada is an independent federal parlia­men­tary state. The Queen of Great Britain, Elizabeth II, is the official head of the state, but the Governor General acts as her represen­tative. Canada combines the American federal form of government with the British cabinet­ system. As a federation, Canada is made up of ten provinces and two territories. Canadian central government in Ottawa represents all the peoples of Canada.

Each province has its own government and parliament. Parliament of Canada consists of two houses, the Upper House called the Senate­, and the Lower House called the House of Commons. The Senate has 104 members. Senators are appointed by the Governor General on the recommendation of the Prime Minister. The Senate has less power than the House of Commons. Members of the House of Commons are elected for a term of five years. The cabinet system of Canada unites the legislative and the executive branches. The Prime Minister and the Cabinet are usually members of the House of Commons, which is the highest authority in the government.

The Cabinet consists of 20 or more ministers, chosen by the Prime Minister from leaders of the majority party in the House of Commons. Today most of the Governor General’s powers have disappeared and he follows the directions of the Cabinet. The two leading political parties inCanada are the Progressive Conservative Party and the Liberal Party. The New Democratic Party is also rather influential. The Constitution of the country was only adopted in 1982.

Політична система Канади

Канада — незалежна федеративна парламентська держава. Королева Великобританії, Єлиза­ вета II, є оф­і­ц­ій­ним главою дер­жа­ ви, але як її пред­став­ник діє ге­не­ рал-гу­бер­на­тор. Канада сполучає американську фе­де­раль­ну форму правління з бри­ тансь­кою кабінетною­ системою. Як фе­де­ра­ція Канада складається з деся­ти провінцій і двох територій. Ка­надсь­кий центральний уряд в От­таві пред­став­ляє всі народності Канади­. У кожній провінції є свій уряд і пар­ ла­мент. Парламент Канади складається з двох палат: верхньої палати — се­ на­ту — і ниж­ньої палати, так званої па­ла­ти гро­мад. Сенат складається з 104 членів.

Сенатори призначаються ге­не­ралгу­бер­натором за рекомендацією пре­м’єр-міністра. Сенат має меншу владу, ніж палата гро­мад. Члени па­ла­ти громад обираються тер­м­і­ном на 5 років. Кабінетна система Канади поєднує законодавчу і виконавчу галузі влади. Прем’єр-міністр і Кабінет є членами палати громад, що являє собою вищу владу в уряд

Кабінет складається з 20 чи більш міністрів, обраних прем’єр-мініст­ ром з лідерів партії більшості в па­ латі гро­мад. Сьогодні генерал-губернатор утра­ тив велику частину повноважень, і він до­тримується вказівок Кабінету. Дві ведучі політичні партії Канади — це Прогресивна консервативна партія і Лібе­ральна партія. Нова демократична партія також до­ сить впливова. Конституція країни була прийнята тільки в 1982 році

Залишити відповідь