Охорона здоров’я у Великобританії. Твір англійською з перекладом

Охорона здоров’я у Великобританії. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

UK Health Service

The National Health Service provides free treatment for people living in Britain and gives emergency treatment for visitors. The greater part of the cost is met from taxes taken from people’s wages. People also pay some money every month as a sort of insurance.

The National Health Service consists of three main parts: the general practitioners, the hospital and specialist services, and local health authority services. Local health authorities are responsible for medical education, hospital building, en­vi­ron­men­tal health, vaccination ser­vice and so on.

The centre of National Health Service is the general practitioner (GP). Each person is registered with a certain doctor in his or her area. The GP diagnoses, gives medical certificates, prescribes medicines. Dentists and opticians usually have separate­ clinics. They are not parts of health centres.

There is also a medium-level hospital staff. District nurses give injections, physiotherapy exercises at people’s homes. Ward nurses take care of the ill in the hospital. Regular medical inspections are held at schools. Children receive various vaccinations and are examined by different specialists. There also exists a school dental service­ in every school.

Much attention is paid to the educational programmes. The Department of Health provides anti-smoking education programmes, al­co­hol edu­cation programmes, cancer pre­vention programmes and so on. Much attention is paid to the AIDS and drug programmes. Great Britain pays much attention to the qualification of doctors. They are trained at 16 universities. Besides, they get practice during their work at teaching hospitals.

Охорона здоров’я у Великобританії

Британська система охорони здо­ ро­в’я забезпечує безкоштовну медичну до­по­мо­гу населенню Ве­ ликобританії і на­дає першу медичну допомогу при­їжджим. Велика частина грошей надходить у си­с­те­му охорони здоров’я як по­ дат­ки, що віднімаються із зарплати. Люди також платять визначену суму кожен місяць як страховку.

У національній системі охорони здо­ро­в’я є три основних складових: лікарі-те­ра­пев­ти, лікарняні і с­пе­ц­і­ а­л­і­зо­вані служ­би і місцеві органи охорони здо­ро­в’я. Місцеві органи охорони здоров’я не­суть відповідальність за медичну ос­віту, будівництво лікарень, стан на­вко­лиш­нь­о­го середовища, ще­ плення і так далі. У центрі національної системи охо­ро­ни здоров’я — лікарі-терапевти.

Кож­на людина прикріплена до­ ­виз­ на­че­но­го лікаря у своєму районі. Те­ра­певт ставить діагноз, видає лікар­няні аркуші, прописує ліки. Стоматологи й окулісти звичайно прий­ма­ють в ок­ре­мих клініках. Вони не є частиною здо­ро­во­о­хо­рон­ них центрів.

Існує­ також середній медперсонал. Районні мед­се­с­т­ри роблять уколи, фізіо­те­ра­пев­тичні процедури вдома. Палатні сестри піклу­ють­ся про хво­ рих у лікарні. Регулярні медичні огляди про­во­ дять­ся у школах.

Дітям роблять різноманітні щеп­лен­ ня, їх ог­ля­да­ють різні фахівці. У кожній школі також існує шкільна сто­ма­то­ло­г­і­ч­на служба. Багато уваги при­діляєть­ся освітнім програмам. Міністер­ство охорони здоров’я про­ во­дить освітні програми про шкоду па­л­і­н­ня, вживання алкоголю, про­ грами по запобіганню ракових за­ хворювань і так далі.

Багато уваги приділяється про­гра­ мам зі СНІДу і про шкоду нар­ко­тиків. Великобританія приділяє особливу ува­гу кваліфікації лікарів. Їх готують у 16 університетах. Крім цього, вони проходять прак­ тику під час своєї ро­бо­ти в нав­ чальних лікар­нях.

Залишити відповідь