Odesa. Твір про місто Одеса англійською мовою (з перекладом)

Odesa. Твір про місто Одеса англійською мовою (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Odesa

Odesa is the Black Sea gateway to Ukraine. It is the country’s largest commercial Black Sea port and a large industrial city. Odesa is a crossroads of cultures, languages­ and trade. Pushkin lived here in exile during the 1820s, and also it was home to writer and film director Alexander Dovzhenko. The site of Odesa was controlled from 1526 to 1789 by the Ottoman Turks. In the 18th century Russia took this region­ and constructed a new port at Odesa.

It was named after the ancient Greek colony Odessos. By the 1880s it was the secondbiggest Russian port and an important industrial city. Odesa was a hotbed of the 1905 revolution.The beauty of Odesa is in Prymorsky boulevard with its beautiful buildings and the Potemkin Steps. Film director Eisenstein used Potemkin Steps in his film “Battleship Potemkin”. The 193 steps, built between 1827 and 1841, descend from the statue of Duc de Richelieu. At the eastern end of Prymorsky boulevard­ Pushkin statue and a British cannon from the Crimean War stand in front of the Odesa City Hall.

Several of the city’s fine museums are the Museum of Maritime History, the Lit­era­ture Museum, the Pushkin Mu­seum, the Museum of Western and Ori­en­tal Art and others. The Archaeology Museum is the first mu­seum of this kind in the former Russian Empire. Its Gold Room has jewellery and coins from early Black Sea civilizations, in­cluding the first Slavic coins of St Volodymyr with the trident symbol on them. Odesa is famous for its beaches. The southern beaches are less crowded and more picturesque than the northern ones. The Arkadia area is the most popular and has lots of restaurants and activities.

 

Одеса

Одеса — чорноморські ворота в Ук­ раї­ну. Це найбільший чорноморський тор­го­вий порт і велике промислове місто України. Одеса є перехрестям куль­тур, мов і торгівлі. У 1820-х роках тут жив на засланні Пушкін, Одеса була також домівкою для письменника і режисера Олек­ сан­д­ра Довженка. Місце розташування Одеси кон­т­ро­ лю­ва­ло­ся отоманськими турками з 1526 по 1789 р. У 18 столітті Росія за­хо­пи­ла цей ре­ г­і­он і побудувала новий одесь­кий порт. Він був названий на­ честь давньої грець­кої колонії Оде­сос.

До початку 1880-х Одеса була най­­біль­шим російським портом і важливим промисловим містом. Одеса була ко­лис­кою революції 1905 р. Окраса Одеси — Приморський буль­вар з його вигадливими будинками і По­ть­ом­к­і­нсь­ки­ми сходами. Режисер Ейзенштейн використову­ вав По­тьомкінські сходи у своєму фільмі «Бро­не­но­сець Потьомкін». 193 схо­дин­ки, побудовані між 1837 і 1841 ро­ка­ми, спускаються від статуї Дюка де Ри­шельє. На східному кінці При­морсь­ко­го буль­ва­ру стоїть пам’ятник Пушкіну, а пе­ред будинком Одеської міської ради — бри­тансь­ка гармата часів Кримсь­кої війни.

Кращими музеями міста є Музей морсь­кої історії, Літературний му­ зей, Музей Пушкіна, Музей західно­ го і схід­ного мистецтва й інші. Ар­хе­о­ло­г­і­ч­ний музей в Одесі — це пер­ший музей та­ко­го типу в коли­ шній Російській імперії.

Його золота кімната демонструє юве­лірні вироби і монети ранніх чор­ но­морсь­ких цивілізацій, включаючи перші слов’янські монети святого Во­ло­ди­ми­ра із символом тризуба на них. Одеса славиться своїми пляжами. Південні пляжі менш переповнені і більш мальовничі, ніж північні. Район Аркадії найбільш попу­ лярний, там є багато ресторанів і розваг.

Залишити відповідь