На уроці англійської мови. Твір з перекладом

На уроці англійської мови. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

At an English Lesson

I am a pupil of the eighth form.

I study at school 14 in Kharkiv.

The pupils of our school learn

different lan­guages: Russian, English,

French and German.

I learn English.

I have my English three times a week.

Every Monday, Wednesday and

Friday I take my English textbook,

vocabulary and exercise-book and go

to my English lesson.

The bell rings and the teacher and the

pupils come into the classroom.

We sit down at our tables, open our

text­books and the lesson begins.

During the lesson we listen to the tape

re­corder, ask each other questions

and speak out on what we have heard.

Sometimes it is a story, sometimes it

is a dialogue or a conversation.

They are not very long but they are al-
ways very interesting.

We speak English a lot, but we also

read texts from our textbook.

During the lesson we also write

sentences­ on the blackboard, learn

grammar rules and do exercises.

Twice a month we have our home

reading lesson.

At this lesson we speak about what we

have read and discuss interesting epi-
sodes from our book.

I never get bad marks in my English be-
cause I always prepare my homework

well.

I like my English lessons very much

and come to them with joy.

 

На уроці англійської мови

Я учень восьмого класу.

Я учуся в ш­колі No 14 у Харкові.

У нашій школі учні вивчають різні

мови: російську, ан­г­л­ійсь­ку, фран­

цузьку і н­і­мець­ку.

Я вивчаю англійську мову.

Уроки англійської мови в ме­не три

рази на тиждень.

Що­по­не­д­і­л­ка, щосереди

і щоп’ятниці я беру підруч­ник, слов­

ник, зошит і йду на урок англійської

мови.

Дзвенить дзвоник, і вчитель та учні

за­хо­дять у к­лас.

Ми сідаємо за парти, відкриваємо

підруч­ни­ки, і урок по­чи­наєть­ся.

Під час уроку ми слухаємо маг­н­і­то­

фон, задаємо один одному пи­тан­ня

й об­го­во­рює­мо те, що почули.

Іноді це розповідь, іноді діалог чи

бе­сіда.

Вони не дуже довгі, але завжди ці­

каві.

Ми багато розмовляємо ан­г­л­ійсь­

кою, але ми також читаємо тексти

з підруч­ни­ка.

На уроці ми також пи­ше­мо пропо­

зиції на дошці, учимо гра­ма­тичні

правила і робимо вправи.

Два рази на місяць у нас урок до­

маш­нь­о­го читання.

На цьому уроці ми роз­по­в­і­дає­мо

про те, що прочитали, і об­го­во­рює­

мо цікаві епізоди з книги.

Я ніколи не одержую поганих оцінок

з анг­лійської, тому що завжди ре­

тель­но готую домашні завдання.

Мені подобаються уроки англійської

мови, я з радістю ходжу на них.

Залишити відповідь