Mykola Lysenko (Микола Лисенко). Твір на англійській мові з перекладом

Mykola Lysenko (Микола Лисенко). Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Mykola Lysenko

Mykola Lysenko was born in Poltava

gu­ber­nia in 1842 and died in Kyiv in

1912.

He was an outstanding Ukrainian com-
poser, a pianist and a teacher.

He got his abilities of piano playing

from his mother.

From 1860 he studied in Kharkiv and

Kyiv Universities.

He graduated in 1865 with the degree

in natural sciences.

As a member of “Gromada” in Kyiv he

made a great contribution to the deve-
lopment of the Ukrainian music.

He continued his studies of music in

Leipzig.

After returning to Kyiv he worked

as a conductor and a teacher of

music.

Then he moved to St. Petersburg to

study at N. Rimsky-Korsakov.

He returned to Kyiv in 1904 and

opened his own school of music and

drama.

At that time Lysenko was in the centre

of Ukrainian cultural and musical life.

He gave piano concerts about Ukraine.

His musical compositions were

numerous­ and varied.

His works include “Natalka-Poltavka”,

“Taras Bulba” and operas

for children.

Lysenko wrote many compositions for

the piano and the violin.

He was interested in the Ukrainian mu-
sical folklore.

 

Микола Лисенко

Микола Лисенко народився в Пол­

тавській губернії в 1842 році і помер

у Києві в 1912 році.

Він був видатним композитором,

піа­н­і­стом і педагогом.

Свої здібності гри на піаніно він

ус­пад­ку­вав від матері.

З 1860 року він учився в Харківсь­

кому і Київському університетах.

У 1865 році він одержав диплом

з при­род­ни­чих наук.

Як член організації «Громада»

у Києві він зробив значний внесок

у розвиток ук­раї­нсь­кої музики.

Він продовжив вивчати музику

в Лейп­цигу.

Після повернення в Київ він

працював диригентом і вчителем

музики.

Він виїхав у Петербург, щоб учитися

в Римського-Корсакова.

У 1904 році він повернувся

в Київ і від­крив власну школу музи­

ки і драми.

У цей час М. Лисенко виявився

в цент­рі українського культурного

і му­зич­но­го життя.

Він давав фортепіанні концерти по

всій Україні.

Його музичні композиції були чис­

лен­ни­ми і різноманітними.

Його роботи: «Наталка Полтавка»,

«Та­рас Бульба» і опери

для дітей.

Лисенко написав п’єси для фор­те­п­і­

а­но і скрипки.

Він дуже цікавився українським му­

зич­ним фольклором.

Залишити відповідь