My Plans for the Future. Твір з перекладом

My Plans for the Future. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

My Plans for the Future

I think that one of the most difficult

things is to plan one’s own future.

But a person may suppose what he or

she would like to do in the near future.

I have not decided about my future

pro­fession yet.

Life is quite difficult now, but I want to

have an interesting job.

I would like my work to be connected

with different countries and people.

I’d like to communicate with people at

my work.

I also hope to enter some higher edu-
ca­tional establishment and gain more

knowl­edge and more friends.

My another dream is to learn to

operate the computer.

Perhaps I will attend some computer

classes.

I will also improve my command of

Eng­lish.

I realize that the knowledge of

languages­ is very important

nowadays.

I hope to spend more time with

my family, especially with my

grandparents.

They are getting older, so they need

more care and help now.

And I hope I will have enough time

for my favourite music and my old

friends.

I can’t imagine my future life without

them.

 

Мої плани на майбутнє

Я вважаю, що будувати плани на

май­бутнє дуже складно.

Але людина може припускати, що

вона хотіла б робити у най­б­лиж­чо­му

май­бут­нь­о­му.

Я ще нічо­го не вирішив щодо моєї

май­бут­ньої професії.

Зараз життя досить склад­не, але

мені хочеться займатися цікавою

роботою.

Я також хочу, щоб моя робота

була зв’я­за­на з різними країнами

і людьми.

Мені б хотілося спілкуватися з людь­

ми по роботі.

Я та­кож сподіваюся вступити до

вузу і одер­жа­ти знання, придбати

друзів.

Ще одна моя мрія — навчитися пра­

цю­ва­ти на комп’ютері.

Можливо, я буду відвідувати

ком­п­’­ю­терні курси.

Я та­кож буду удосконалювати свої

знан­ня з англійської мови.

Я розумію, що знання мов дуже важ­

ли­ве в наш час.

Я спо­д­і­ва­ю­ся проводити більше

часу з родиною, особливо з дідусем

і ба­бу­сею.

Вони старіють і мають потребу в тур­

боті і допомозі.

Але я сподіваюся, у мене виста­

чить часу на мою улюблену му­зи­ку

і старих друзів.

Я не можу уявити своє майбутнє

жит­тя без них.

Залишити відповідь