Music in Ukraine. Твір англійською з перекладом

Music in Ukraine. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Loading...

Music in Ukraine

Over the centuries the Ukrainian people

have created a singular art of music.

Folk traditions have preserved to this

day original ritual songs, dances and

games.

The Ukrainian folk vocal heritage

boasts a number of lyrical, humorous,

patriotic, drinking and children’s

songs and ro­mances.

“Kobza”, “bandura”, “sopilka” and

others became national musical

instruments.

At present, Ukraine has six opera

houses,­ three operettas, ten state

philharmonic­ societies, five higher

music schools.

Among the Ukrainian

professional per­formers are the

winners of many in­ter­na­tional

concerts.

Speaking about Ukrainian composers

we must mention I. Stravinsky,

K. Shyma­novsky, S. Prokofiev, and

others, who were born in Ukraine.

The most important figure of the

Ukrainian musical renaissance was

Mykola Lysenko, pianist, composer,

conductor and folklorist.

Among his operas there are the well-
known “Taras Bulba” and “Natalka

Poltavka”.

Ukraine’s first jazz ochestra appeared

in Kharkiv (1924—1926).

The first jazz clubs opened in Kyiv in

1962.

The recorded pop music genre

is rep­re­sented by L. Bondar,

T. Povalyi.

Creative search in national rock music

started in the 70-s.

Among the groups combining the

“general­ rock” style with the Ukrainian

folk song-and-dance traditions are

the Brothers Hadyukin, the “VV” and

many others.

Pop singers like Sophia Rotaru, Irina

Bi­lyk, Ivan Popovych are known

through­out Ukraine and far outside.

Музика в Україні

Протягом століть український на­

род створював пісенну творчість.

Фоль­к­лорні традиції зберегли до

наших днів о­ри­г­і­нальні ри­ту­альні

пісні, танці й ігри.-
Українська фольклорна вокальна

спад­щи­на пишається лірич­ни­ми,

гу­мо­ри­с­тич­ни­ми, пат­р­і­о­тич­ни­ми,

за­стільними і дитячими піснями

та­ ­ро­ман­са­ми.

Кобза, бандура, сопілка та інші

стали національними му­зич­ни­ми

інстру­мен­та­ми.

Зараз в Ук­раїні є шість оперних те­

атрів, три те­ат­ри оперети, 10 філар­

моній, п’ять вищих му­зич­них шкіл.

Серед українських професійних

ви­ко­навців є переможці багатьох

міжна­род­них конкурсів.

Говорячи про українських ком­по­зи­

торів, варто згадати Стравінсько­

го, Шимановського, Прокоф’єва

й інших, котрі народилися

в Україні.

Найвизначнішою фігурою ук­раї­нсь­

ко­го му­зич­но­го відродження був

Микола Лисенко, піаніст, компози­

тор, ди­ри­гент і фоль­к­ло­рист.

Серед його опер такі зна­ме­ниті, як

«Та­рас Бульба» і «Наталка

Пол­тав­ка».

Перший український

джазовий ор­кестр з’явився

в Харкові (1924—1926).

Перші джазові клуби відкри­ли­ся

в Ки­єві в 1962 році.

Жанр по­пу­ляр­ної музики пред­став­

ля­ють Л. Бондар, Т. Повалій.

Творчий напрямок на­ціо­наль­ної

рок-музики почався в 70-ті роки.

Серед груп, що поєднують «рок»

з ук­ра­­їнськими фольклорними

пісен­но-танцю­валь­ни­ми традиція­

ми, такі, як «Брати Гадюкіни», «ВВ»

і багато інших.

Популярні співаки, такі як

Софія Ро­та­ру, Ірина Білик, Іван

Попович відомі по всій Україні і за її

межами.

Залишити відповідь