Мої улюблені письменники. Твір на англійській мові з перекладом

Мої улюблені письменники. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

My Favourite Writers

I’m fond of reading.

Usually I borrow books from the

library, but I have a lot of them at

home, too.

I like to read books about famous

people and detective stories.

Literature means much in my life.

It helps to form the character and to

understand­ life better.

There are some names in Russian and

foreign literature that are very dear

to me.

In Russian literature I highly appreciate

Ivan Sergeyevich Turgenev.

For me he is a real intellectual and

aristocrat­, a man of culture, devoted

to lit­era­ture, music and art.

Though he lived abroad for a long time

he didn’t stop to be a Russian writer

for a moment.

He created a number of national char-
ac­ters in his books.

The image of Turgenev’s woman,

deeply feeling, faithful and tender is

an ideal of a Russian woman for me.

It doesn’t lose its charm even today.

Of the present day writers and poets

I like Eugene Evtushenko, Valentin

Rasputin, Valentin Pikul, Boris

Vasilyev.

Their works are very human and

realistic.-
They assert high moral principles in

life.

 

Мої улюблені письменники

Я люблю читати.

Звичайно я беру книги в бібліотеці,

але в мене багато їх і вдома.

Мені подобається читати книги про

знаменитих людей і детективи.

Література багато значить у моєму

житті.

Вона допомагає формувати харак­

тер і краще зрозуміти життя.

У російській і зарубіжній літературі

є іме­на, що дуже дорогі мені.

У російській літературі я високо ці­

ную Івана Сергійовича Тургенєва.

Для мене він дійсний інтелігент і ари­

с­ток­рат, культурна людина, віддана

літе­ра­турі, музиці і мистецтву.

Хоча він довго жив за кордоном, він

ні на секунду не переставав бути ро­

сійсь­ким письменником.

У своїх книгах він створив галерею

на­ціо­наль­них характерів.

Образ тургенівської жінки — здатної

на глибоке почуття, щирої і ніжної —

іде­ал російської жінки для мене.

Цей образ не утратив своєї чарів­

ності навіть сьогодні.

Серед письменників і поетів сьо­го­

ден­ня мені подобаються Євген Євту­

шен­ко, Валентин Распутін, Вален­

тин Пікуль, Борис Васильєв.

Їхні твори людяні і реа­лістичні.

Вони відстоюють високі моральні

Залишити відповідь