Мої улюблені композитори. Твір на англійській мові з перекладом

Мої улюблені композитори. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

My Favourite Composers

Music is an essential part of

everyone’s life.

I can’t imagine a person living without

music.

We can listen to it at home, at work,

in the car or even while walking along

the street.

If to speak about classical music I have-
always liked the works of Peter

I. Tschai­kovskyi.

I like his works because they are

deeply Slavonic in their spirit.

In his creative work Tschaikovskyi

used folklore melodies.

He also created a musical language,

organically­ connected with the music

life of common people.

He taught music at Moscow Con-
servatory and his students always

appreciated him deeply.

Tschaikovskyi worked hard at

different programmes of musical

education.

He also created the first textbook on

harmony­ of music, which was later

trans­lated into German and French.

I like his First Symphony “Winter

Dreams” most of all.

Tschaikovskyi reflected his

impressions of the trip to Lake Ladoga

and Valaam in it.

There one can see winter nature,

fields with glimmering snow and

bright sun.

It is very tender, and at the same time

solemn and grand.

If to speak about modern music

I prefer to listen to jazz.

Jazz appeared in 1900 in America.

Most prominent of jazz players were

Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella

Fitzgerald.-
It is a kind of music where

experiments are always welcome.

The main jazz instruments are the

piano, the trumpet and the drums.

Jazz can be divided into classical jazz

and experimental jazz.

 

Мої улюблені композитори

Музика є невід’ємною частиною

життя кожної людини.

Я не можу уявити собі людини, що

живе без музики.

Ми можемо слухати музику вдома,

на роботі, у машині чи навіть у той

час, коли ми йдемо по вулиці.

Якщо говорити про класичну му­зи­

ку, то мені завжди подобалися тво­

ри П. І. Чай­­ковського.

Мені дуже подобаються його твори,

тому що вони глибоко слов’янські

за своїм ду­хом.

У своїй творчій діяльності П. Чай­

ковсь­кий використовував народні

мелодії.

Він також створив музичну мову, що

була органічно пов’язана з життям

простого­ народу.

Він викладав музику в Московській

кон­сер­ва­торії, і студенти глибоко

його по­ва­жа­ли.

П. Чайковський завзято працював

над різними програмами музичної

освіти.

Він також створив перший підруч­

ник з гармонії музики, що пізніше

був пе­ре­кла­де­ний німецькою і ф­ран­

цузь­кою мовами.

Більше всього мені подобається

його перша симфонія «Зимові мрії».

У ній­ Чайковський відбив свої вра­

жен­ня від поїздки на озеро Ладога

і Ва­ла­ам.

У ній можна побачити зимову при­ро­

ду, поля, що блищать від снігу і яс­к­

ра­во­го сонця.

Вона дуже ніжна і в той же час уро­чи­

с­та і велична.

Якщо говорити про сучасну музику,

то мені подобається слухати джаз.

Джаз з’явив­ся в Америці

в 1900 році.

Найбільш відомими джазовими му­

зи­кан­та­ми були Луї Армстронг, Дюк

Ел­лінгтон, Елла Фіцджеральд.

Це такий тип музики, де ек­с­пе­ри­

мен­ти завжди вітаються.

Основні джазові інструменти — піа­

ні­но, труба і барабан.

Джаз можна розділити на класич­

ний і експериментальний.

Залишити відповідь