Мої улюблені художники. Твір на англійській з перекладом

Мої улюблені художники. Твір на англійській з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

My Favourite Painters

I would like to tell you about my

favourite painters.

I am very fond of impressionism, and

especially like the works of Monet.

Classicism attached the main im­por-
tance to composition and figure painting.

Romantism laid stress on personal

and emotional expression.

In its turn impressionism showed the

moments of life, parts of human exis-
tence.

It was one of the most interesting and

unusual trends in modern painting.

It started in the 60s of the 19th

century and the most famous

impressionists were French painters

Renoir, Degas, Manet, Monet, Pissaro

and Sisley.

They added some freshness and

spontaneity­ of perception of life to the

painting.

This kind of perception was quite

unusual­ even for that time, and

impression­ists were not accepted as

a new school.

First they were thought to be a group

of painters of some unusual style.

Their works were not admitted to the

exhibitions.-
But some critics paid their attention

to them, and they were able to show

their works.

The most famous of Monet’s works

are: “The Ruan Cathedral in the

 

Переклад

Я б хотів розповісти вам про моїх

улюб­ле­них художників.

Мені дуже подобається імпресіонізм,

а особливо я люблю роботи Моне.

У класицизмі основна увага при­діля­

ла­ся композиції і виписуванню фігур.

У романтизмі акцент робився на ви­

ра­женні особистих емоцій.

У свою­ чергу, імпресіонізм показу­

вав моменти життя, частини люд­

ського існу­ван­ня.

Це була одна із найбільш цікавих і не­

звичайних течій у сучасному жи­во­писі.

Воно почалося в 60-х роках 19 сто­

річчя і найвідомішими імпре­с­і­о­н­і­

ста­ми були французькі художники

Ренуар, Дега, Мане, Моне, Піссаро

і Сіслей.

Вони додали свіжості і безпосеред­

ньості в сприйнятті життя через ми­

с­тец­т­во.

Подібне сприйняття було не­зви­чай­

ним навіть для того часу, і імпресіо­

ністи не були визнані новою

школою.

Спочатку їх вважали групою ху­дож­

ників якогось незвичайного стилю.

Їхні роботи не приймалися на ви­

ставки.-
Але деякі критики звернули на них

ува­гу, що дало їм можливість пока­

зати свої роботи.

Найвідоміші роботи Моне — «Ру­

ансь­кий собор ранком», «Руанський

Залишити відповідь