Моє ставлення до професії вчителя. Твір з перекладом

Моє ставлення до професії  вчителя. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

My Attitude to the

Profession of a Teacher

The profession of a teacher is a very

noble­ one.

A teacher is a very important

person for every family, where the

schoolchildren live.

I remember my first teacher very well.

Her name was Natalia Victorivna.

She was a kind woman and paid much

attention to us all.

She taught us to read and write, told

us many interesting things about

everything and she instructed us how

to work.

When we became fifth-formers we

had one form-teacher and many other

teachers­ in all school subjects.

My form-teacher’s name is Hanna Iva-
nivna.

She pays much attention to us and

wants us to pass our examinations well.

Most of the teachers that taught me

all these years are kind people and

good pro­fessionals.

But most of all I respect Iryna Petrivna.

She taught English to us, and all the

pupils liked that subject.

Some pupils in our form want to enter

the Teacher Training University and to

be­come teachers at school.

But I myself do not want to be a teacher

because this profession is very difficult.

The profession of a teacher demands

a great erudition and a great patience

to children.

I believe, that people, who teach chil-
dren, must have more time for self-
education and must be paid well.

 

Моє ставлення до професії

вчителя

Професія викладача дуже шляхетна.

Викладач — важлива постать для

кож­ної ро­ди­ни, де є школярі.

Я дуже добре пам’ятаю мою першу

вчительку.

Її звали Наталія Вікторівна.

Вона була доброю жінкою і приділя­

ла усім нам багато уваги.

Вона вчила нас читати і писати, роз­

по­в­і­да­ла нам ба­га­то цікавого про

все і навчала нас пра­цю­ва­ти.

Коли ми стали п’ятикласника­ми,

у нас з’явився класний керівник

і багато інших викладачів з усіх

шкільних пред­метів.

Мою класну керівницю звуть Ганна

Іва­н­і­в­на.

Вона приділяє нам багато уваги і хо­

че, щоб ми добре склали наші іспити.

Більшість учителів, що навчали

мене всі ці роки,— добрі люди

і хороші спеці­алісти.

Але більше всіх я поважаю Ірину

Пет­р­і­в­ну.

Вона викладала нам англійську

мову, і всі учні любили цей предмет.

Деякі з учнів нашого класу хочуть

всту­пи­ти до педагогічного універ­

ситету і стати­ вчителями в школі.

Але сам я не хочу бути вчителем,

тому що це дуже важка професія.

Професія викладача вимагає ве­

ликої ерудиції і ве­ли­ко­го терпіння

до дітей.

Я вва­жаю, що люди, що навчають ді­

тей, повинні мати більше часу для са­

Залишити відповідь