Мій улюблений кіно актор. Твір англійською з перекладом

Мій улюблений кіно актор. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

My Favourite

Cinema Actor

I like to go to the cinema.

There is a cinema theatre not far from

my house.

Usually I go to the cinema with my

friends on Sundays.

We do not like to attend evening

film shows and usually buy tickets for

morning or daytime film shows.

I prefer to see American, English and

other­ foreign films, but I like our films

too.

My favourite cinema actor is Yuriy

Niku­lin.

He is known in all parts of the former

Soviet Union and is loved by many

peo­ple.

As a young man Yuriy Nikulin took part

in the Great Patriotic War.

After the war he entered the All-Union

Institute of the Cinematography and

be­came an actor.

Yuriy Nikulin played parts in many

films, but most of all he is known as

a comedy actor.

Some of these comedies became

fa­vourit­es with many spectators:

who does not know such comedies

as “The Caucasian Prisoner” or “The

Diamond Arm”?

Yuriy Nikulin was not only a film actor,

but a famous circus clown too.

Nikulin was a director of Moscow

Circus.

 

Мій улюблений

актор кіно

Я люблю ходити в кіно.

Недалеко від мого будинку є кіно­те­

атр.

Звичайно я ходжу в кіно з моїми дру­

зя­ми по не­ділях.

Ми не любимо відвідувати вечірні

се­ан­си і звичайно купуємо квит­ки

на ран­кові чи денні сеанси.

Я волію дивитися американські, анг­

лійські та інші іноземні фільми, але

я та­кож люблю і наші фільми.

Мій улюблений актор кіно — Юрій

Нікулін.

Він відомий у всіх частинах ко­лиш­

ньо­го Радянського Союзу і лю­би­

мий ба­гать­ма людьми.

Будучи молодою людиною, Юрій

Нікулін брав участь у Великій Вітчиз­

няній війні.

Після війни він вступив до Все­со­юз­

но­го інституту кінематографії і став

ак­то­ром.

Юрій Нікулін зіграв у багатьох філь­

мах, але більше усього він відомий

як ко­ме­д­ій­ний актор.

Деякі з цих комедій для багатьох

гля­дачів стали улюбленими: хто не

знає такі комедії як «Кавказька по­

лонянка» чи «Брильянтова рука»?

Юрій Нікулін був не тільки актором

кіно, але і відомим цирковим клоу­

ном.

Нікулін був директором Москов­

ського цирку.

Залишити відповідь