Миколаїв. Твір англійською мовою

Миколаїв. Твір англійською мовою
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Mykolaiv

First of all Mykolaiv is known as a town

of ship-builders.

And it is not by accident.

Mykolaiv was founded in 1789 as

a shipyard.

The town is situated near the Black

Sea and is a large sea and river port

now.

That is why it is the centre of ship-
building in Ukraine.

Besides there are also such industries

as light, perfumery and food

processing there.

Mykolaiv is also a large transport

junc­tion.-
Mykolaiv has two higher educational

es­tab­lishments — Mykolaiv

shipbuilding in­sti­tute and the

pedagogical institute.

One of Mykolaiv sights is its

astronomic­al observatory.

Among cultural institutions there are

the theatres of Ukrainian and Russian

Drama, of Music Comedy, the Puppet

Thea­tre, the Philharmonic Society.

The most famous museums in

Mykolaiv are the museum of

shipbuilding and the Fine Arts

museum named after Vere­shchagin.

 

Миколаїв

Миколаїв насамперед відомий як

місто корабелів.

І це не випадково.

Ми­ко­лаїв був заснований

у 1789 році як суд­но­бу­д­і­в­на верф.

Місто розташоване біля Чорного

моря і є великим морським і р­і­ч­ко­

вим пор­том.

Тому це центр суд­но­бу­ду­ван­ня

в Ук­раїні.

Крім цього, у місті є підприємства

лег­кої, парфумерної і харчової про­

мис­ло­вості.

Миколаїв є також великим транс­

порт­ним вузлом.

У Миколаєві є два вищих навчаль­ні

заклади — Миколаївський ко­раб­

ле­бу­д­і­в­ний інститут і пе­да­го­г­і­ч­ний

інсти­тут.

Однією з визначних пам’яток Ми­ко­

лає­ва є астрономічна обсерваторія.

Серед культурних закладів — теа­

три ук­раї­нсь­кої і російської драми,

му­зич­ної комедії, ляльковий театр,

філар­мо­нія.

Найвідомішими музеями Миколає­

ва є музей суднобудування і худо­

жній му­зей імені Верещагіна.

Залишити відповідь