Марк Твен (Mark Twain). Твір на англійській мові з перекладом

Марк Твен (Mark Twain). Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Mark Twain

Mark Twain is a famous American

writer and a journalist.

His real name was Samuel Clemens.

He was born in 1835 in Florida.

Mark Twain started his literary career

rather late.

He worked as a journalist in

newspapers in Nevada and California

during the years of the Civil War.

His father died when the boy was only

12 years old.

Twain had to start working with his

brother.-
In 1857 he became a sailor on the

Mississippi.

After the Civil War he worked

as a reporter for the “Territorial

Enterprise” in Virginia City.

His witty style, charac­terizing all his

following­ works, was formed during

his work in that newspaper.

Soon after his first stories had been

published­ he received the fame of the

first humourist of America.

“The Gilded Age”, “My Watch”, “The

Adventures­ of Tom Sawyer” appeared

during this period in Twain’s literary

ca­reer.

The characteristic features of

American comical folklore found their

place in Twain’s creative works.

He ignores all the rules of the “true”

art and laughs at the European

civilization.

As the Americans of his times he be-
lieves in democratic America, creating

a new culture, ignoring all previous

experience of mankind.

His removal to New York

and his marriage to a daughter of

 

Марк Твен

Марк Твен — відомий американ­

ський письменник і журналіст.

Його дійсне ім’я — Самюель Кле­менс.

Він народився в 1835 році у Флориді.

Марк Твен почав свою літературну

кар’є­ру досить пізно.

Він працював журналістом у газетах

у Неваді і Каліфорнії в роки гро­ма­

дянсь­кої війни.

Його батько помер, коли хлопчикові

було тільки 12 років.

Твенові довелося почати працювати

зі своїм братом.

У 1857 році він став лоцманом на

Міссісіпі.

Після громадянської війни він пра­

цю­вав репортером у «Территоріал

Ен­тер­п­райз» у Вірджинії.

Його сатиричний стиль, що ха­рак­те­

ри­зує всі його роботи, сформував­

ся під час роботи в цій­ газеті.

Незабаром після того як його пер­

ші розповіді були опубліковані, він

при­дбав славу першого гумориста

Аме­рики.

«Позолочене Століття», «Мій го­дин­

ник», «Пригоди Тома Сойєра» з’яви­

лися саме в цей період літературної

кар’є­ри Твена.

Характерні риси американського

ко­м­і­ч­но­го фольклору знайшли своє

відоб­ра­жен­ня у творчій роботі Твена.

Він ігнорує всі правила «щирого»

ми­с­тец­т­ва і глузує з європейської

ци­в­і­л­і­зації.

Як і американці його часу, він вірить

у демократичну Америку, що ство­

рює нову культуру, що ігнорує весь

по­пе­редній досвід людства.

Його переїзд у Нью-Йорк

і одруження з дочкою вугільного

Залишити відповідь