l Визначні пам’ятки США. Твір англійською з перекладом

l Визначні пам’ятки США. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Sights of the USA

One should start sightseeing in America from Washington. There are many beautiful parks and gar­dens in Washington. It is interesting to see the famous cherry trees, the gift from Japan. They were brought to America in 1912. The NASA museum is devoted to the USA achievements in the exploration of space. Capitol Hill is the highest place in the city. There is a law that forbids to build houses higher than the Capitol on Capitol Hill.

From the Capitol to the White House Penn­syl­va­nia Avenue used for all processions and parades runs. The Lincoln Memorial and Washington Monument are the most famous ones in Washington. The Washington Monument is one of the most impressive sights in the city. It is situated in Potonic Park. It was erected to the memory of the first president of the USA in 1888. It is called “the Pencil” because it is one of the tallest stone constructions in the world and the tallest in the USA. There are many sights in Philadelphia, for example, the National Historical Park. You can also see the Liberty Bell, which is a symbol of freedom. The sound of this Bell told the people about the first public reading of the Dec­la­ration of Independence in July 1776. You can also visit the Philadelphia Museum of Art — one of the greatest art mu­se­ums of the world. One should also visit New York, the city of skyscrapers with the Statue of Liberty. A new American Immigration Museum has been opened at the base of the statue. The Metropolitan Opera House, the Ma­dison Square Garden, the Modern Arts Museum are popular among the tourists. One can also visit Lyndon B. Johnson Space Centre near Houston in Texas or go to Florida or California

to en­joy the Atlantic or Pacific Ocean beaches. And I would like to see them all myself.

Визначні пам’ятки США

Варто почати огляд визначних па­м­’­я­ток США з Вашингтона. У Вашингтоні багато красивих пар­ ків і садів. Цікаво побачити відомі вишневі де­ ре­ва — подарунок від Японії. Їх привезли в ­А­ме­ри­ку в 1912 році. Музей НАСА при­свя­че­ний до­сяг­нен­ ням США в ос­воєнні космосу. Капітолійський пагорб — найвище місце в місті. Існує закон, що за­бо­ро­няє бу­д­і­в­ниц­ т­во будинків вище, ніж Капітолій на Ка­п­і­то­л­ійсь­ко­му пагорбі.

Від Капітолія до Білого дому про­хо­ дить Авеню — місце всіх процесій і па­радів. Меморіал Лінкольна і пам’ятник Ва­ шин­г­то­нові — найвідоміші в місті. Па­м­’­ят­ник Вашингтонові — одна із найбільш вражаючих визначних пам’я­ток.Він розташований у парку Потоник. Він був споруджений на честь пер­шо­го пре­зи­ден­та США в 1888 році. Його на­зи­ва­ють «Олівець», тому що це одна з най­ви­щих кам’яних буді­ вель у світі та найвища в США. У Філадельфії є багато визначних па­м­’­я­ток, наприклад Національний істо­рич­ний парк. Можна також побачити Дзвін волі, що є символом звільнення. Дзенькіт цього дзвону сповістив лю­дей про перше публічне читання Дек­ла­рації незалежності в липні 1776 року. Можна також відвідати Художній му­ зей Філадельфії — один із найбіль­ ших ху­дожніх музеїв світу. Варто побувати в Нью-Йорку— місті хма­ро­чосів і статуї Свободи. Новий аме­ри­кансь­кий імміграцій­ ний музей був відкритий біля її під­ ніжжя. Оперний театр Метрополітен, сад Ме­д­і­сон-сквер, му­зей сучасного ми­ с­тец­т­ва приваблюють туристів. Можна подивитися Космічний центр Ліндо­на Б. Джонсона біля Х’юстона в Те­хасі чи поїхати у Флориду чи Ка­л­і­

фор­нію, щоб побувати на пляжах ти­хо­ о­ке­ансь­ко­го й атлантичного уз­бе­реж. Мені б хотілося побачити все це на власні очі.

Залишити відповідь