Kyiv — the Capital of Ukraine. Твір на англійській мові (з перекладом)

Kyiv — the Capital of  Ukraine. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (2 оценок, среднее: 2,50 из 5)
Loading...

Kyiv — the Capital of

Ukraine

According to the chronicles Kyiv’s first

cita­del was built in the period from the

sixth to eighth cen­tu­ries.

Kyiv bears the name of prince Kyi,

who lived on the old Kyiv Hill in the

sixth cen­tury.

Under the rule of Yaroslav the Wise

Kyivan Rus with Kyiv as its capital

reached the height of its power.

Nowadays Kyiv is a large political,

industri­al, scientific and cultural

centre.

Its population is about 3 million.

The city lies on both banks of the

Dnieper.

Kyiv is a garden city; only a seventh

part of its territory is occupied by

buildings.

Kyiv has a well-developed industry.

Its factories and plants produce sea

and river transport vessels, air liners,

computers,­ motorcycles, consumer

goods.

Kyiv is also one of the largest

scientific centres.

The Ukrainian Academy of Sciences

and many research institutes are

famous for their discoveries.

More than 10 000 students study at

Kyiv Shevchenko National University.

There are over 20 higher educational

estab­lishments in Kyiv.

Kyiv is also the centre of political life in

Ukraine.

All major political events take place

here.

Kyiv is the largest ancient centre of na-
tional Ukrainian culture.

There are 20 museums,

1300 libraries, 41 theatres, 121 parks.

Kyiv is growing and is being built, it also

becomes younger and more beautiful.

Київ — столиця України

Літописи говорять, що перше Киї­в­

сь­ке укріплене поселення виникло

у пе­р­і­од з 6 по 8 століття.

Київ має ім’я князя Кия, що жив

на ста­ро­киї­всь­ко­му па­горбі

в 6 столітті.

За часів правління Ярослава Мудро­

го Київська Русь і Київ як столиця

до­сяг­ли вершини могутності.

Сьогодні Київ — великий полі­

тичний, промисловий, науковий

і культурний центр.

Його населення становить близь­ко

трьох мільйонів.

Місто роз­та­шо­ва­не на обох берегах

Дніпра.

Київ — місто-сад, тільки сьома ча­с­

ти­на його території зайнята будів­

лями.

У Києві добре розвинена про­мис­

ловість.

Фабрики і заводи виробляють мор­

ські й річкові транспортні судна,

літа­ки, ком­п­’­ю­те­ри, мотоцикли, спо­

живчі то­ва­ри.

Київ також один із найбільших на­у­ко­

вих центрів.

Українська Академія наук і багато

на­у­ко­во-дослідних інститутів відомі

свої­ми відкриттями.

Понад 10 000 студентів навчаються

у Національному університеті імені

Т. Шев­ченка.

У Києві більше 20 вищих на­вчаль­них

закладів.

Київ є також центром політичного

жит­тя України.

Тут відбуваються всі го­ловні полі­

тичні події.

Київ — найбільший і найстаріший

центр національної української куль­

ту­ри.

У ньому знаходиться 20 музеїв,

1300 біб­ліотек, 41 театр, 121 парк.

Київ росте і будується, він молодіє

і кра­щає.

Залишити відповідь