Клімат і природа США. Твір англійською мовою з перекладом

Клімат і природа США. Твір англійською мовою з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Climate and Nature of the USA

The USA is situated in the central part of the North American Continent. It is washed by the Atlantic Ocean in the east, by the Pacific Ocean in the west and by the Gulf of Mexico in the south. The climate varies from moderate to sub­tropical continental

Along the Pacific and Atlantic coasts it is oceanic. Most of the USA territory is marked by sharp differences between winter and summer. Average winter temperature is about 25 de­grees below zero in Alaska and up to 20 degrees above zero in Florida. Average summer temperature varies from 14 degrees above zero in the western­ part and up to 32 degrees above zero in the southeast. The largest amount of rainfall is noted in Alaska and the southwest of the country. In winter the northern part of the USA usually has a steady snow cover.

The largest rivers of the USA are the Mississippi, the Missouri, the Yukon, the Columbia, and the Colorado. The Great Lakes are situated in the north­east of the country. The region of the Cordilleras has semideserts, while the rest of the territory is rich in forests. In California, where the climate is usually mild, the famous fruit-raising area is lo­cated. Californian oranges, grapefruit and le­mons are sold all over the USA and other­ parts of the world. The plains of Wyoming, stretching for hun­dreds of miles, are covered with short grass and sagebrush. This is the land of cattle- and sheep breeding. The south of the country has been an agri­cultural region for many years. It raises the nation’s cotton and tobacco. The USA also grows wheat, corn and different­ vegetables.

Клімат і природа США

США розташовані в центральній ча­с­тині Північно-Американського кон­ти­нен­ту. Вони омиваються Атлантичним оке­а­ ном на сході, Тихим океаном на заходіі Мексиканською затокою на півдні. Клімат змінюється від помірного до суб­тро­п­і­ч­но-континентального.

Уз­довж узбе­режжя Тихого й Ат­лан­ тич­но­го оке­анів клімат океанічний. На більшій ча­с­тині терито­рії США відзна­чаєть­ся різке розходження тем­пе­ра­тур зими і л­і­та. Середня тем­пе­рату­ра узим­ку зміню­ ється від 25 градусів нижче нуля на Алясці до 20 градусів вище нуля у Фло­риді. Середня температура влітку — від 14 гра­дусів вище нуля на заході до 32 градусів вище нуля на південно­ му сході. Найбільша кількість опадів спо­с­те­ р­і­гаєть­ся на Алясці і на південному за­ході країни. Узимку в північній частині США зви­ чай­но спостерігається стійкий сніж­ ний по­крив. Найбільші ріки США — Міссісіпі, Міс­ сурі, Юкон, Колумбія і Колорадо.

Великі озера розташовані на північно­му сході країни. У районі Кордильєр знаходяться напівпу­с­телі, у той час як інша час­ тина території багата лісами. У Каліфорнії, де клімат звичайно м’я­кий, розташована знаменита об­ ласть вирощування фруктів. Каліфорнійські апельсини, грей­п­ фру­ти і лимони про­да­ють­ся по всій країні та в інших ча­с­ти­нах світу. Рівнини Вайомінгу, що пролягають на сотні миль, вкриті низькою тра­ вою і по­ли­ном. Це місцевість, де розводять овець та іншу худобу. Південь країни багато років був сіль­ сько­господарською областю. Там вирощують бавовну і тютюн. У США також вирощуються пшени­ ця, ку­ку­руд­за і різні овочі.

Залишити відповідь