Кіно в нашому житті твір англійською з перекладом

Кіно в нашому житті твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Cinema in Our Life

The movies are truly an art of our time.

It is the greatest aesthetic and

education­al­ force in the world today.

The invention of the photography in

1828 played a very important role in

the de­vel­opment of the cinema.

1895 became the year when the

cinema was born.

After the brothers Lumier had invented

the cinematography, the cinema

widely spread all over the world.

The first movie theatres appeared in

1904.

And in 1907 the literature works

started to be widely used for the

movie scripts.

Now different movie versions of

novels and stories of famous writers

are still very popular.

The movies are a powerful force in

con­tem­po­rary life.

Cinema is also used for educational

pur­poses.

Video classes are useful when

studying geography, foreign

languages and many other subjects.

They are also the means of getting ac-
quainted with the world.

With the help of documentary and

science films one can get much

information about the world around.

 

Кіно в нашому житті

Кіно дійсно є мистецтвом нашого

часу.

Сьогодні це найбільша естетична

й ос­в­і­т­ня сила у світі.

Відкриття фотографії в 1828 році

віді­грало величезну роль у роз­витку

кіно.

1895-й став роком, коли з’явилося

кіно.

Після винаходу кінематографа бра­

та­ми Люм’єр кіно значно пошири­

лося в усьо­му світі.

Перші кінотеатри з’я­ви­ли­ся

в 1904 році.

А в 1907 році для на­пи­сан­ня сце­

наріїв стали ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти літе­

ратурні тво­ри.

Дотепер різні те­левізійні версії

ро­манів і розповідей відомих пись­

менників дуже по­пу­лярні.

Кіно — впливова сила в сучасному

житті.

Воно також використовується з ос­

вітньою метою.

Відеокурси корисні при вивченні

гео­графії, іноземних мов і ба­га­ть­ох

інших предметів.

За допомогою їх можна також кра­

ще пізна­ти навколишній світ.

За допомогою до­ку­мен­таль­них

і на­у­ко­вих фільмів можна одер­

жати ба­га­то інформації про на­вко­

лишній світ.

Залишити відповідь