Іноземні мови в нашому житті. Твір англійською з перекладом

Іноземні мови в нашому  житті. Твір англійською  з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Foreign Languages in Our

Life

Learning a foreign language is not an

easy thing.

It is a long and slow process that

takes a lot of time and efforts.

Nowadays it is especially important to

know foreign languages.

Some people learn languages

because they need them for their

work, others travel­ abroad, for

the third studying lan­guages is

a hobby.

Everyone, who knows foreign

languages can speak to people from

other coun­tries, read foreign writers in

the original, which makes your outlook

wider.

It is not surprising that many

intellectuals and well-educated

people are polyglots.

I study English.

Nowadays English has become the

world’s most important language in

poli­tics, science, trade and cultural

re­lations.

Over 300 million people speak it as

a mother tongue.

The native speakers of English live in

Great Britain, the United States

of America,­ Aus­tralia and New

Zealand.

English is one of the official languages

in the Irish Republic, Canada, the

South Af­rica Republic.

English is one of the official languages

of the United Nations Organization

and other­ political organizations.

Half of the world’s scientific literature

is in English.

It is the language of computer tech-
nology.

To know English today is absolutely

ne­cessary for every educated person,

for every good specialist.

The English language is a wonderful

lan­guage.

It is the language of the great

literature.

It is the language of William Shake-
speare, Jonathan Swift, Walter Scott,

Charles Dickens.

The great German poet Goethe once

said, “He, who knows no foreign lan-
guage, does not know his own one”.

That is why in order to understand one-
self and environment one has to study

foreign languages.

Іноземні мови в нашому

житті

Вивчення іноземних мов — нелегка

справа.

Це тривалий і складний про­цес, що

вимагає багато часу і зусиль.

У наші дні особливо важливо знати

іно­земні мови.

Деякі люди вивчають мови, тому що

це потрібно їм для роботи, інші по­

до­ро­жу­ють за кордоном, для третіх

вив­чен­ня мов — хобі.

Усі, хто знає іно­земні мови, можуть

розмовляти з людь­ми з інших країн,

читати зарубіжних письменників

в ори­гіналі, що роз­ши­рює кругозір.

Не дивно, що багато мислячих і ви­

со­ко­ос­в­і­че­них людей — поліглоти.

Я вивчаю англійську мову.

У наші дні англійська мова стала

най­важ­ли­в­і­шою мовою світу в полі­

тиці, науці, торгівлі і куль­тур­них

відно­си­нах.

Це рідна мова для більш ніж

300 млн людей.

Люди, для яких англійська — рід­

на мова, живуть у Великобританії,

США, Австралії і Новій Зеландії.

Англійська мова — одна з офіційних

мов в Ір­ландії, Канаді, ПАР.

Англійська мова є офіційною мовою

ООН та інших пол­ітич­них організа­

цій.

Половина світо­вої наукової літе­ра­ту­

ри написана англійською мовою.

Це мова комп’ютерних тех­но­логій.

Знати англійську мову сьогодні

необ­хідно абсолютно кожній освіче­

ній лю­дині, кож­но­му гарному

фахівцю.

Англійська — чудова мова.

Це мова великої літератури.

Це мова Вільяма Шекспіра, Джо­

на­та­на Свіфта, Валь­те­ра Скотта,

Чарлза Дікенса.

Ве­ли­кий німецький поет Ґете якось

ска­зав: «Той, хто не знає іноземної

мови, не знає своєї власної».

От чому, щоб краще зрозуміти себе

і нав­ко­лишній світ, по­трібно вивчати

іноземні мови.

Залишити відповідь