Голосування в Україні. Твір на англійській мові (з перекладом)

Голосування в Україні. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Voting in Ukraine

The political power in Ukraine

is divided into three branches:

executive, leg­is­lative and judicial.

The Verkhovna Rada, the Ukrainian

Par­liament, is the highest legislative

body.

The executive power in Ukraine

belongs to the President.

Both President and members of the

Verkhovna Rada are elected.

The election takes place every four

years.

All citizens of Ukraine who have

reached the age of eighteen have the

right to vote.

But only those, who have reached the

age of twenty-one, have the right to

be elected to the Verkhovna Rada.

The candidates to the Presidency must

be not younger than thirty years of age.

The candidates to the Presidency

or to the Verkhovna Rada can be

nominated by a political party or any

other political or social organisation

or even by a group of voters.

During the election campaign the can-
di­dates make their programmes public.

These political programmes are

widely discussed in the mass media

and on te­levision.

When election day comes (it is usually

Sunday), the people in Ukraine go to

the polls to elect the members of the

Verk-hovna Rada or the President of

Ukraine.

A voter gives his name and shows his

passport.

Then he receives his ballot-paper and

may go to a cubicle to vote.

Voting is secret.

Then the voter casts his ballot-paper

in the ballot box.

Often the elections of the local gov­ern-
ment take place simultaneously with

the elections to the Verkhovna Rada.

Голосування в Україні

Політична влада в Україні розділена

на три галузі: виконавчу, законо­

давчу і су­до­ву.

Верховна Рада, український пар­ла­

мент, є вищим законодавчим ор­га­

ном.-
Виконавча влада в Україні на­ле­жить

Президенту.

І Президент, і ч­ле­ни Верховної Ради

обираються.

Вибори відбуваються кожні чотири

роки.

Усі громадяни України, що досягли

вісімнад­ця­ти років, мають право го­

ло­су­ва­ти.

Але тільки ті, хто досяг двад­ця­ти од­

но­го року, мають право бути об­ра­ни­

ми у Верховну Раду.

Кан­ди­да­ти в Президенти не повинні

бути мо­лод­ши­ми тридцяти років.

Кандидати в Президенти чи в де­пу­

та­ти Верховної Ради можуть бути

ви­­су­нуті політичною партією чи

будь-якою іншою політичною або

громадською організацією чи навіть

групою ви­борців.

Під час виборчої кампанії кандида­

ти оголошують свої програми.

Ці пол­ітичні програми широко об­го­

во­рю­ють­ся у за­со­бах масової інфор­

мації і по те­ле­ба­чен­ню.

У день виборів (це звичайно неділя)

люди в Україні йдуть на виборчі діль­

ниці, щоб обрати членів Вер­хов­ної

Ради чи Президента України.

Виборець називає своє ім’я

і п­ре­д­’­яв­­ляє паспорт.

Тоді він одержує свій ви­бор­чий бю­ле­

тень і може йти в кабіну голосувати.

Голосування є таємним.

Потім виборець кидає свій бюле­

тень в урну для голосування.

Часто вибори в місцеві органи вла­

ди проводяться одночасно з вибо­

рами до Верховної Ради.

Залишити відповідь