Geographical Position of Ukraine. Твір на англійській мові (з перекладом)

Geographical Position of  Ukraine. Твір на англійській мові (з перекладом)
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Geographical Position of

Ukraine

Ukraine is situated in the south-east

of Europe.

It borders on Russia, Belarus,

Moldova, Slovakia, Hungary, Poland

and Romania.

The territory of Ukraine is 603700 km2.

The ter­ritory of Ukraine is mostly flat.
There are the Carpathian Mountains in

the west and the Crimean Mountains

in the south, but they are not high.

The main rivers are the Dnieper, the

Dni­ester, the Buh, the Donets and

others.

The Dnieper is one of the longest

Eu­ro­pean rivers and one of the main

sources of hydroelectric power in the

country.

The coasts of the Azov Sea and the

Black Sea are good for ports.

We have quite a lot of big sea ports,

for example, Odesa, Kherson,

Mykolaiv, Izmail, Mariupol and Kerch.

The geographical position of Ukraine

is very favourable because the

country lies on the crossroads of the

ways from Asia to Europe.

Since the times of Kyivan Rus

Ukrainian roads have been used for

trade con­tacts.

Due to favourable climatic conditions,

Ukraine is traditionally an agricultural

coun­try.

Wheat, maize and other corns, veg­eta-
bles, all kinds of fruit are grown here.

The country is rich in natural

resources, such as iron ore, coal,

non-ferrous metals, oil, gas.

It has developed a varied industry,

con­cen­trated mostly in and around

big cities, such as Kyiv, Zaporizhia,

Dni­pro­petro­vsk, Odesa, Kharkiv, Lviv,

Mykolaiv and others.-
Ukraine produces planes and

ships, lorries and buses, electronic

equipment and agricultural machines,

TV and radio-sets and other goods.

Географічне положення

України

Україна розташована на південному

сході Європи.

Вона межує з Росією, Білорусією,

Мол­до­вою, Словаччиною, Угор­щи­

ною, Польщею і Ру­му­нією.

Територія України — 603 700 км2.

Територія України переважно

рівнин­на.

На заході знаходяться Карпати, на

півдні — Кримські гори, але вони не

високі.

Головні ріки — Дніпро, Дністер, Буг,

Донець та інші.

Дніпро — одна із найдовших рік

Євро­пи й одне з головних джерел

гідро­е­лек­т­ро­е­нергії країни.

Узбережжя Азовського і Чорного

морів гарні для портів.

У нас досить багато великих морсь­

ких портів, таких як Оде­са, Херсон,

Ми­ко­лаїв, Ізмаїл, Ма­р­і­у­поль і Керч.

Географічне положення України

дуже сприятливе, тому що країна

зна­хо­дить­ся на перехресті шляхів

з Азії в Європу.-
Із часів Київської Русі українські до­

ро­ги використовувалися для тор­го­

вих контактів.

Завдяки сприятливим кліматич­

ним умовам Україна традиційно

є сільсько­гос­по­дарсь­кою

країною.

Тут ви­ро­щу­ють пшеницю, кукурудзу

й інші зернові культури, овочі, май­

же усі види фруктів.

Країна багата на корисні копалини,

такі як залізна руда, вугілля, кольо­

рові ме­та­ли, нафта, газ.

У ній розвинені різні галузі про­мис­

ло­вості, сконцентровані головним

чи­ном у зоні великих міст, таких як

Київ, За­по­р­і­ж­жя, Дніпро­пет­ровськ,

Одеса, Харків, Львів, Ми­ко­лаїв

та інші.

Україна виробляє літаки і кораблі,

ванта­жів­ки й автобуси, електронне

устатку­ван­ня і сільськогосподарські

ма­ши­ни, те­ле­візо­ри і радіоприйма­

чі та­ інші товари.­

Залишити відповідь