Географічне положення Австралії. Твір англійською з перекладом

Географічне положення Австралії. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Geographical Position of Australia

Australia occupies the continent of Aus­tralia, which lies south-east of Asia and the island of Tasmania with a number of small islands. It is washed by the Timor Sea in the north, by the Coral and Tasman Seas in the east, and by the Indian Ocean in the south and west. Australia is the most droughty continent on the earth. About one half of its territory is occupied by deserts and semideserts

It is also the land of great plains. The main part of Australia lies in tropics. Southwestern parts of the country are situated­ in subtropics. December, January and February are summer months in Australia. The average summer temperature there is from 20 to 30 degrees above zero. Winter comes in June, July and August. Then the average temperature is from 12 to 20 degrees above zero. Droughts are common in Australia. The rainfall in the country is rather small, and that’s why a special plan was worked out for irrigation of plains. The largest rivers in Australia are the Darling and the Murray. In the middle part of Australia there are salt lakes, such as Lake Eyre and Torrence. Australia is an agricultural country. Cattle-breeding is highly developed in Aus­tralia. It exports sheep wool, wheat, meat, butter and cheese, and raw materials. Its major partners are Japan, the USA and Great Britain.

Географічне положення Австралії

Австралія займає континент Ав­ст­ра­ лію, розташований на південному сході від Азії, і острів Тасманію з ря­ дом ма­лень­ких островів. Вона омивається Тиморським мо­ рем на півночі, Ко­ра­ло­вим і Тасма­ новим мо­ря­ми на сході й Індій­ським океаном на півдні і за­ході. Австралія — найпосушливіший кон­ ти­нент у світі. Близько половини її території зай­ма­ ють пу­с­телі і напівпустелі.

Це також країна великих рівнин. Основна частина Австралії лежить у тро­піках. Південно-західні частини краї­ни роз­та­шо­вані у субтропіках. Гру­день, січень і лютий — літні міся­ ці в Ав­ст­ралії. Середня літня температура — від 20 до 30 градусів вище нуля. Зима триває червень, липень і сер­ пень. Тоді середня температура — від 12 до 20 градусів вище нуля. Посухи звичайні для Австралії. Кількість опадів у країні невелика, тому був розроблений спец­іаль­ний план по іригації рівнин. Найбільші ріки Австралії — Дарлінг і Мюр­рей. У середній частині Ав­ст­ралії роз­ та­шо­вані солоні озера — Ейр і Тор­ ренс. Австралія — сільськогосподарська краї­на. В Австралії добре розвинуте тва­рин­ ниц­т­во. Вона експортує овечу вовну, пше­ни­ цю, м’ясо, олію і сир, сировину. Її основними партнерами є Японія, США і Великобританія

Залишити відповідь