Foreign Affairs of Ukraine. Твір на англійській мові з перекладом

Foreign Affairs of Ukraine. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

l Foreign Affairs of Ukraine

Ukraine has different relations with

many countries of the world.

We have wide relations with Canada,

the USA, Great Britain and other coun-
tries.

Recently a great number of various

joint ventures and economic, cultural

and po­litical projects have appeared

in Ukraine.

Our specialists in different scientific

fields improve their qualification

abroad.

We also have programmes of students’

and schoolchildren’s exchange.

English, Canadian and American chil-
dren visit Ukrainian families, go to

Ukrainian schools, while Ukrainian

children stay at their host families

abroad.

These exchange programs help us

to un­der­stand each other better, to

study cul­ture and traditions of other

countries.

A lot of Ukrainians have emigrated to

Great Britain.

That’s why in 1947 the Association

of Ukrainians in Great Britain was

founded.

This association has some Help Funds

that sponsor different important

actions.

The association gives help to the

Ukrainian students who study in

British Uni­ver­sities.

The same associations and societies

exist in many other countries.

Українські міжнародні

відносини

Україна має відносини з багатьма

краї­на­ми світу.

У нас широкі зв’язки з Ка­на­дою,

США, Великобританією й і­н­ши­ми

країнами.

Останнім часом в Ук­раїні з’явилася

велика кількість різних спільних під­

приємств та економічних, куль­тур­

них і по­л­і­тич­них проектів.

Наші фахівці в різних галузях науки

підви­щу­ють свою кваліфікацію за

кор­до­ном.

У нас також діють програми по об­

міну сту­ден­та­ми і школярами.

Англійські, канадські й американсь­

кі діти живуть в українських роди­

нах, хо­дять в українські школи, у той

час як українські діти гостюють

у їхніх ро­ди­нах за кордоном.

Ці програми по об­міну допомагають

нам краще порозумітися, вив­чи­ти

куль­ту­ру і т­ра­диції інших країн.

Багато українців емігрували до­ ­Ве­

ли­коб­ри­танії.

Тому в 1947 році у Ве­лико­британії

було засновано Асоціацію ук­

раїнців.

У цій асоціації є фонди до­по­мо­ги,

що спонсують різні важливі акції.

Асоціація допомагає студентам

з Ук­раї­ни, що навчаються в б­ри­

тансь­ких ун­і­вер­си­те­тах.

Подібні асоціації і товариства існу­

ють у ба­га­ть­ох інших країнах.

Залишити відповідь