Environmental Protection in Our Country. Твір на англійській мові + переклад

Environmental Protection in  Our Country. Твір на англійській мові + переклад
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Environmental Protection in

Our Country

The protection of nature has become

one of the most burning problems of

the 20th century.

The Earth provides people with

mineral resources, rivers, forests,

fields — everything­ that makes

the foundation of in­dus­trial and

agricultural production.

The development of industry has had

a bad influence on the nature of the

whole world.

People often do things which pollute

land and waters greatly.

It is very dangerous because it

damages health of the people.

The accident at the Chernobyl nuclear

power plant in April 1986 caused ra-
dio­active contamination of a vast area

around the plant.

Soviet statements indicate that

31 people­ died as a result of the

accident but the actual number of

deaths caused by the radiation is still

unknown.

More than 100,000 Ukrainian citizens

were evacuated from the city of Cher-
no­byl and other areas around the

reactor site.

Environmental protection is a great

con­cern of the Ukrainian Government.

The Ministry of Environmental Pro-
tection was founded in Ukraine.

Their tasks are to control the state

of the environment and sources

of pollution, to protect the water

resources of Ukraine, to extend the

network of nature reserves and to

maintain co-operation with in­ter­na-
tional ecological organizations.

Campaign for environmental

protection is supported by public

organizations and individuals.

 

Захист навколишнього

середовища в нашій країні

Захист навколишнього середовища

став однією із найбільш пекучих

проб­лем 20 сто­річчя.

Наша планета дає людям мінераль­

ні ресурси, ріки, ліси, поля — усе,

що скла­дає основу промислового

і с­ільсь­ко­гос­по­дарсь­ко­го вироб­

ництва.

Розвиток промисловості негативно

впли­ває на природу усього світу.

Діяльність людини часто дуже за­

бруднює землю і воду.

Це дуже небезпечно, тому що це

шко­дить здоров’ю людей.

Аварія на Чорнобильській атомній

елек­т­ро­с­танції у квітні 1986 року

при­зве­ла до радіоактивного за­

бруднення величезної території на­

вколо станції.

Офіційні радянські джерела ствер­

джували, що в результаті аварії

по­мер 31 чо­ловік, але дійсне число

смер­тей, викликане радіацією, до­те­

пер не­відо­мо.

Понад 100 000 українських грома­

дян було евакуйовано з міста Чор­

нобиля й і­н­ших областей навколо

місця роз­та­шу­ван­ня реактора.

Український уряд надає великого

зна­чен­ня захисту навколишнього

се­ре­до­ви­ща.

В Україні засноване Міністерство за­

хи­с­ту навколишнього середовища.

Його задача контролювати стан на­

вко­лиш­нь­о­го середовища і джере­

ла за­бруднення, захищати водні

ресурси України, розширювати

мережу при­род­них заповідників

і підтримувати співро­б­і­т­ниц­т­во

з міжнародними еко­ло­г­і­ч­ни­ми

організаціями.

Кампанії по захисту навколишнього

середовища підтримуються гро­

мадсь­ки­ми організаціями і прива­

тними осо­ба­ми.

Досить активна сьогодні партія «зе­

ле­них» України.

В Україні виходить екологічна газе­

та «Зелений свiт».

Залишити відповідь