Education in the USA. Твір англійською з перекладом

Education in the USA. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Education in the USA

The American system of school edu-
cation differs from the systems in

other coun­tries.

There are state public schools, private

elementa­ry­ schools and private sec-
ondary schools.

Public schools are free and private

schools are feepaying.

Each state has its own system of

public schools.

Elementary education begins at the

age of six or seven, when a child goes

to the first grade (form).

At the age of sixteen schoolchildren

leave the elementary school and may

continue their education at one of the

secondary schools or high schools,

as they call them.

The programme of studies in the el-
emen­tary school includes English,

Arithmetic, Geography, History of the

USA, Natural Sciences and, be­sides,

Physical Training, Singing, Drawing,

Wood or Metal Work, etc.

Sometimes they learn a foreign lan-
guage and general history.

Beside giving general education some

high schools teach subjects useful

to those who hope to find jobs in

industry and ag­ri­cul­ture or who want

to enter colleges or universities.

After graduating from secondary

schools a growing number of

Americans go on to higher education.

The students do not take the same

courses.

During the first two years they follow

a basic programme.

It means that every student must

select at least one course from each

of the basic­ fields of study: English,

Natural Sciences, Modern Languages,

History or Physical Training.

After the first two years every student

can select subjects according to his

pro­fessional interest.

The National Government gives no di-
rect financial aid to the institutions of

higher education.

Students must pay a tuition fee.

 

Освіта в США

Американська система освіти відріз­

няється від інших країн.

Існують державні загальноосвітні

шко­ли, при­ватні початкові і приват­ні

за­галь­но­освітні школи.

Державні школи безкоштовні, а п­ри­

ватні школи — платні.

У кожного шта­ту своя система дер­

жав­них шкіл.

Початкова освіта починається

у віці шести чи семи років, коли ди­

тина йде в перший клас.

У віці 16 років школярі закінчують по­

чат­ко­ву школу і можуть продовжити

свою освіту в за­галь­но­освітніх шко­

лах чи технікумах, як вони їх

на­зи­ва­ють.

Програма початкової школи вклю­

чає: англійську мову, ариф­ме­ти­ку,

гео­гра­фію, істо­рію США, при­ро­до­

знавчі на­уки, крім того, фізвихован­

ня, спів, ма­лю­ван­ня, працю і т. д.

Іноді в п­рог­ра­му включаються іно­

зем­на мова і загальна історія.

До того ж деякі шко­ли включають

у свою­ програму за­галь­ної освіти

пред­ме­ти, необхідні для тих, хто спо­

д­і­ваєть­ся знайти роботу в про­мис­

ло­вості чи сільсько­му гос­по­дарстві,

а та­кож для тих, хто хоче вступити

до коледжу й уні­верситету.

Після закінчення школи усе більше

число американців йде у вищі на­

вчальні заклади.

Студенти не вив­ча­ють ті самі пред­

ме­ти.

Тільки перші два роки вони сліду­

ють загальній про­грамі.

Це означає, що кожен студент по­ви­

нен вибрати принаймні один курс із

за­галь­них галузей науки: англійську

мову, при­род­ничі науки, сучасні

мови, істо­рію чи фізичне виховання.

Після двох років навчання кожен

студент­ може виб­ра­ти предмети відпо­

в­і­д­но до своїх про­фес­ій­них інте­ресів.

Держава не надає прямої фінансо­

вої допомоги вищим навчальним

зак­ла­дам.

Студенти повинні платити за своє

на­вчан­ня.

Залишити відповідь