Education in Canada. Твір на англійській мові з перекладом. В2

Education in Canada. Твір на англійській мові з перекладом. В2
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Education in Canada

The school system of Canada is very

much like the one in the USA, but

there are certain differences.

Education in Canada is general

and com­pul­sory for children from

6 to 16 years old, and in some

provinces — to 14.

It is within the competence of the local

authorities, and therefore it may differ

from province to province.

For example, Newfoundland has an

11-grade system.

Some other provinces have 12-grade

sys­tems, and Ontario has even

a 13-grade system.

Grades 1—6 are usually elementary

schools, and grades 7—12 are sec-
ondary schools.

In some provinces there is a kinder-
garten year before the first grade.

Elementary education is general and

basic­, but in the junior high school

years the students can select some

courses them­selves.

Most secondary schools provide pro-
grammes for all types of students.

Some of them prepare students for con-
tinuing their studies at the university.

Vocational schools are separate in­sti-
tutions for those who will not continue

their education after secondary

schools.

There also exist some commercial

high schools.

Some provinces have private kin-
der­gar­tens and nursery schools for

children of pre-elementary age.

There also exist Roman Catholic

schools and private schools in some

provinces.

In most provinces private schools re-
ceive some form of public support.

Admission to the university in Canada

is after high school with specific

courses.

Getting a degree in law, medicine,

den­tistry or engineering usually

takes 3—4 years of studying.

University tuition fees vary among

different­ provinces.

All provinces also have public non-uni-
ver­sity institutions.

They are regional colleges, institutes

of technology, institutes of applied

arts, colleges of agricultural

technology and others.-
Criteria for admission to these in­sti-
tutions are less strict.

 

Освіта в Канаді

Шкільна система Канади дуже схо­

жа на систему США, але існують

деякі відмінності.

Освіта в Канаді загальна й ­о­бо­в­’­яз­

ко­ва для дітей від 6 до 16 років,

а в де­я­ких провінціях — до 14 років.

Вона перебуває у відомстві місце­

вої вла­ди, а то­му може відрізнятися

в кож­ній провінції.

Наприклад, у Ньюфаундленду

11-річна система освіти.

У деяких інших провінціях — 12-річ­

на система, а в Он­та­ріо навіть

13-річна система.

1—6 кла­си — це початкова школа

У деяких про­вінціях перед першим

кла­сом є рік у дитячому садку.

Початкова освіта основна і зага­

льна, але в середніх класах учні мо­

жуть ви­би­ра­ти деякі предмети самі.

Більшість середніх шкіл мають про­

гра­ми для всіх учнів.

Деякі з них готують студентів для про­

дов­жен­ня навчання в ­у­н­і­вер­си­те­тах.

Професійні училища — це окремі

ус­та­но­ви для тих, хто не збирається

про­дов­жу­ва­ти свою освіту після се­

ред­ньої школи.

Існують також комерційні школи.

У деяких провінціях є приватні ди­

тячі садки і ясла для дітей дошкіль­

ного віку.

Існують також римсько-католицькі

шко­ли і приватні школи в деяких

про­вінціях.

У більшості провінцій при­ватні шко­

ли одержують суспільну допомогу.

У канадські університети прийма­

ють після старших класів зі спеці­

альними предметами.

Для одержання диплома з права,

медицини­, стоматології чи інже­нер­

ної справи вимагаються 3—4 роки

нав­чання.

Плата за навчання в ­у­н­і­вер­си­те­тах

різна в різних провінціях.

В усіх провінціях також є суспіль­

ні ус­та­но­ви неуніверситетського

типу.

Це — регіональні коледжі, інститути

тех­но­логій, інститути прикладного

ми­с­тец­т­ва, сільськогосподарські

тех­но­логічні коледжі та ін.

Критерії прийому до цих закладів

менш суворі.

Залишити відповідь