Education in Australia. Твір англійською з перекладом

Education in Australia. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Education in Australia

There exists a centralized national sys-
tem of education in Australia.

The top of this system is the Federal

Ministry­ of Education.

But there are still many differences

in the structure and the curricula of

schools in different states.

There exist two types of schools in

the country: state schools and private

schools.

Tuition in state schools is free of

charge.

Private schools charge rather high

fees.

80 % of Australian children go to state

schools, and only 20 % attend fee-
paying­ schools.

School education is obligatory for all

child­ren from 6 to 15 years.

At present the school education

scheme is “6+4+2” or “7+3+2”.

Most children begin primary schools

at the age of about five.

Primary schools include from 1 to 6 or

7 grades.

After the primary school children pass

to the secondary school without

ex­ami­nations.

Junior high schools comprise 4 or

3-year courses.

After these courses students

complete two year senior high school.

After senior classes of secondary

schools students may enter any higher

education­al­ institution in the country.

There is a tendency of cancelling final

examinations­ in both junior and senior

sec­ondary schools.

In this case more children,

irrespective of their abilities, may

receive secondary edu­cation.

University admission is only after the

senior secondary schools.

Tuition fees differ from one state to

an­other.

 

Освіта в Австралії

В Австралії існує централізована на­

ціо­наль­на система освіти.

На чолі цієї системи знаходиться

фе­де­раль­не міністер­ство

освіти.

Але все-таки існує багато розхо­

джень у структурі і п­рог­ра­мах шкіл

різних штатів.

У країні є два типи шкіл: державні

і приватні.-
Навчання в державних шко­лах без­

кош­тов­не.

Плата за навчання в п­ри­ват­них шко­

лах досить висока.

80 % австралійських дітей відві­

дують дер­жавні школи, і тільки 20 %

ходять у п­латні школи.

Шкіль­на освіта є обо­в’яз­ко­вою для

дітей від 6 до 15 років.

Зараз схема шкільного на­вчан­ня

«6+4+2» чи «7+3+2».

Більшість дітей приходять у по­чат­ко­

ву школу в 5 років.

Початкова школа — це з 1 по 6 чи

7 клас.

Після початкової школи діти пе­ре­хо­

дять у середню школу без іспитів.

У середніх класах діти на­вча­ють­ся

3 чи 4 роки.

Потім учні ще два роки займаються

в стар­ших класах.

Після старших класів середньої шко­

ли учні можуть вступити до будь-
яко­го ви­що­го навчального закладу

краї­ни.

Зараз з’явилася тенденція ска­су­

ван­ня ви­пус­к­них іспитів у середніх

і с­тар­ших класах.

У такому випадку більша кількість

дітей, залежно від здібно­с­тей, змо­

жуть одержати се­ред­ню освіту.

До університету приймають тільки

після закінчення старших класів се­

ред­ньої школи.

Плата за навчання роз­р­і­з­няєть­ся

в кож­нім штаті.

Залишити відповідь