Джо Хілл ( Joe Hill). Твір на англійській мові з перекладом

Джо Хілл ( Joe Hill). Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Joe Hill

Somebody once said, “Poets are born

not made”.

Some people think it is true, and some

think it is not, but everybody agrees

that Joe Hill was a born poet.

He did not learn the art of poetry at

schools or colleges, but he always

wrote poems and songs — while he

worked and while he was looking for

work, when he was free and when he

was in prison.

Like thousands of other American

workers in the years of depression

before World War I, a tall, strong,

energetic young Joe Hill was more

often jobless than employed.

He did anything and everywhere.

He was an agricultural worker on west-
ern farms.

He worked on the docks of San

Fran­cisco, and in the food industry

factories of the east.

Together with thousands of other

jobless workers Joe Hill moved across

America from the Atlantic to the

Pacific looking for something to do.

Nobody helped these people.

Only skilled workers could be

members of the American Federation

of Labour trade unions.

In 1905, a new trade-union

organization, the Industrial Workers of

the World, was oraganized.

Joe Hill joined this organization and

soon be­came one of the most active

organizers­ in the labour movement.

Joe Hill’s songs and poems helped

the workers to unite and fight for their

rights.

Джо Хілл

Хтось колись сказав: «Поетами наро­

джуються, а не стають».

Деякі думають, що це так, інші вва­

жа­ють інакше, але кожний згодний,

що Джо Хілл — природжений поет.

Він не вивчав мистецтво поезії в

школі чи коледжі, але він писав ві­

рші і пісні завжди — коли працював

і коли шу­кав роботу, коли був віль­

ний і коли був у в’я­зниці.

Подібно тисячам інших аме­ри­кансь­

ких робітників у роки депресії перед

Пер­шою світовою війною, високий,

силь­ний, енергійний молодий Джо

Хілл був частіше безробітним, ніж

працюючим.

Він виконував все і скрізь.

Працював на західних фермах.

Працював у доках Сан-Франциско

і на сході в харчовій промисловості.

Разом із тисячами інших безробіт­

них Джо Хілл пересувався по Амери­

ці від Атлантичного до Тихого океану

в по­шу­ках якої-небудь роботи.

Ніхто не допомагав таким людям.

Тільки кваліфіковані робітники мо­

гли бути членами профспілок Аме­

ри­кансь­кої федерації праці.

У 1905 році була організована нова

профспілкова організація «Всесвіт­

ній трудовий рух».

Джо Хілл вступив у цю організацію

і не­за­ба­ром став одним із найак­

тивніших орган­і­за­торів у робочому

русі.

Пісні і вірші Джо Хілла допомагали

ро­б­і­т­ни­ком поєднуватися і бороти­

ся за свої права.

Залишити відповідь