Discovery (Відкриття). Твір англійською мовою з перекладом

Discovery (Відкриття). Твір англійською мовою з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Discovery

“In 1492 Columbus sailed Ocean Blue”. This little rhyme many American children learn to remember the date when Chris­to­pher Columbus “discovered” America. Was Christopher Columbus really the first person to discover the continent and re­turn home to tell about it? Probably not, but he was the first to return to Europe and tell all about what he believed to be a new route to Asia.

Most people in Columbus’ days thought that the earth was flat, and they did not believe that a route to the India across the Atlantic would be shorter and safer than a route around Africa. He did not have the money to buy ships and hire sailors. At first Columbus asked the king of Por­tu­gal to pay for his voyage. The king asked his advisers, and after their report he denied to help Columbus. Then Columbus travelled to Spain to ask Queen Isabella and King Ferdinand for help.

Six years later Isabella gave Columbus three caravels: the Santa Maria, the Nina, and the Pinta. Columbus’s crew last saw land on the eastern horizon on the 9th of Sep­tember, 1492. On the 12th of October, 1492, when every­body was very tired and anxious, the look­out on the Pinta saw something like a white cliff shining in the moonlight. Columbus named the land he had reached San Salvador. He thought they landed in Asia. On the 15th of March, 1493, Columbus was back to Spain with two of his ships. He brought parrots, an alligator, a few pieces of gold jewelry, some unusual plants, and six American Indians.

Відкриття

«У 1492 році Колумб переплив бла­ кит­ний океан». Цей маленький вірш учать багато аме­ри­кансь­ких дітей, щоб за­па­м­’­я­ та­ти дату, коли Христофор Колумб «відкрив Америку». Чи був Колумб дійсно першою лю­ ди­ною, що відкрила континент і по­ вер­ну­ла­ся додому, щоб розповісти про ньо­го? Можливо, ні, але він був першим, хто повернувся в Є­в­ро­пу і розповів усім про новий шлях, як він споді­ вався, в Азію.

Більшість людей у часи Колумба ду­ ма­ла, що земля плоска, і не вірили, що шлях в Індію через Атлантику буде ко­рот­шим і безпечнішим, ніж шлях на­вко­ло Африки. У нього не було грошей, щоб купити кораблі і найняти екіпаж. Спочатку Ко­лумб попросив короля Пор­ту­галії оп­ла­ти­ти його подорож.

Король запитав своїх радників і після їхньої доповіді відмовив Ко­ лумбу в до­по­мозі. Потім Колумб поїхав в Іспанію і з­вер­ нув­ся по допомогу до королеви Іза­ бел­ли і ко­ро­ля Фердинанда. Через 6 років Іза­бел­ла дала Ко­ лумбу 3 каравели: «Санта-Марію», «Ніну» і «Пін­ту». Востаннє екіпаж Колумба бачив зем­лю на східному обрії 9 вересня 1492 ро­ку. 12 жовтня, коли всі були дуже сто­ млені і стурбовані, кормовий на Пінті по­ба­чив щось схоже на білу ске­лю, що ви­блискує у світлі міся­ця. Колумб назвав землю, якої вони до­ сяг­ли, Сан Сальвадор. Він думав, що висадився в Азії. 15 березня 1493 року Колумб по­вер­ нув­ся в І­с­па­нію з двома кораблями. Він привіз папуг, крокодила, золоті при­кра­си, не­зви­чайні рослини і 6 аме­ри­кансь­ких індіанців

Залишити відповідь