Cities and Towns of the USA. Твір з перекладом

Cities and Towns of the USA. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Cities and Towns of the USA

There are very many large cities in the USA. Washington, the capital of the United States of America, is situated on the Potomac River. In comparison with such ancient historical cities as, for example, Rome, Lon­don, Moscow or Paris, Washington is quite young.

The capital owes much to the first President­ of the USA — George Washington. It was G. Washington, who chose the place for the capital and laid in 1790 the corner-stone of the Capitol, where Con­gress sits. Washington has many historical places. The largest and highest among the buildings is the Capitol with its great House of Representatives and the Senate cham­ber. There are no sky-scrapers in Wash­ington because no other building must be higher than the Capitol. New York is the largest city in the USA and the biggest sea-port. It is situated in the mouth of the Hudson River. New York was founded by the Dutch. It is interesting to know that Manhattan Is­land — the central part of New York — was bought from the local Indians by the Dutch for 24 dollars. That was the most profitable commercial deal in the US history. Today Manhattan is the heart of business and commercial life of the country. New York is the city of skyscrapers. The highest of them is the 102–storeyed building. There are many other places of interest in New York: Central Park, Times Square, Rockefeller Centre, the shopping dis­tricts and the United Nations Building. In Manhattan, at Broadway, there is Co­lum­bia University, one of the biggest uni­ver­sities of the USA. Another large city of the USA is Boston, one of the first cities which

were built on the Atlantic coast of America. It is an important port and a financial and cultural centre. It has three universities. Chicago is one of the biggest industrial cities in the USA and the second largest after New York. Los Angeles, in California, is the centre of modern industries. Not far from Los Angeles there is Holly­wood, the centre of the US film industr

Великі і малі міста США

У США багато великих міст. Ва­шин­г­тон — столиця США — роз­ та­шо­ва­ний на ріці Потомак. У порівнянні з такими давніми істо­ рич­ни­ми містами, як Рим, Лондон, Мос­к­ва чи Париж, Ва­шин­г­тон — до­ сить мо­ло­де місто.

Столиця багато чим зобов’язана пер­шо­му пре­зи­ден­ту США Джор­ джу Ва­шин­г­то­нові. Саме Джордж Вашингтон вибрав місце для столиці й у 1790 році за­ клав пер­ший камінь у будинок Капі­ толія, де за­с­і­дає конгрес. У Вашингтоні багато істо­рич­них місць. Найбільший і найвищий серед будин­ків — це Капітолій з палатою пред­став­ників і Се­на­том. У Ва­шин­г­тоні немає хмарочосів, тому що жоден будинок не повинен бути вищим за Капітолій. Нью-Йорк — найбільше місто США і най­б­іль­ший морський порт. Він роз­та­шо­ва­ний у гирлі ріки Гу­ дзон. Нью-Йорк був заснований гол­лан­д­ ця­ми. Цікаво знати, що острів Манхет­ тен — центральну частину НьюЙорка — гол­ландці купили за 24 долари в ­м­і­с­це­вих індіанців. Це була найвигідніша ко­мер­ц­ій­на спра­ва в історії США. Сьогодні Манхеттен — серце діло­во­ го і ко­мер­ц­ій­но­го життя країни. Нью-Йорк — місто хмарочосів. Найвищий з них на­ра­хо­вує 102 по­ вер­хи. У Нью-Йорку дуже багато інших ви­значних па­м­’­я­ток: Центральний парк, Таймс-сквер, Центр Рокфел­ лера, ра­йони з великою кількістю ма­га­зинів і бу­ди­нок Орган­і­зації Об­’єдна­них Націй. У Манхеттені на Бродвеї знаходить­ ся Ко­лум­б­ійсь­кий університет, один з най­б­іль­ших ун­і­вер­си­тетів США. Ще одне велике місто США — це Бо­ с­тон, одне з перших міст, побудо­ваних на Атлантичному узбережжі Америки. Це важливий порт, а також фінан­со­ вий і культурний центр.

У ньому роз­та­шо­вані три універси­ тети. Чикаго — одне з найбільших інду­с­т­ р­і­аль­них міст США і друге за ве­ли­чи­ ною після Нью-Йорка. Лос-Анджелес у Каліфорнії є цен­ тром сучасної промисловості. Недалеко від Лос-Анджелеса зна­ хо­дить­ся Гол­лі­вуд — центр аме­ри­ кансь­ко­го кіно.

Залишити відповідь