Cities and Towns of Great Britain. Твір

Cities and Towns of Great  Britain. Твір
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Cities and Towns of Great

Britain

Great Britain is a highly developed

in­dus­trial country, and most of the

people live in large cities.

Naturally, the capital comes first

among the biggest industrial cities of

the country.-
Lots of things such as clothes, food,

planes and cars are made in London.

Birmingham is the biggest town in the

centre of England.

Machines, cars and lorries are made

here.

TV- and radio-sets are also produced

in Birmingham.

Manchester is an industrial capital of

the North of England.

It is a very old city.

It is the centre of cotton industry.

Manchester was the first city in Great

Brit­ain to build an airport in 1929.

Manchester has many libraries, muse-
ums,­ art galleries and theatres.

Edinburgh is the capital of Scotland.

It is one of the most beautiful cities in

Europe.-
Its main attractions are the Floral

clock made of growing flowers, and

the Ed­in­burgh Art Festivals, the

annual summer performances of

operas, dancing, music and drama.

Glasgow is another great Scottish city.

It is famous for its shipyards.

Glasgow is a great industrial city and

also the centre of Scottish culture.

Cardiff is the capital of Wales.

Великі і малі міста

Великобританії

Великобританія — високорозвине­

на промислова країна, і більшість

людей живуть у великих містах.

Звичайно, столиця стоїть на першо­

му місці се­ред найбільших промис­

лових міст країни.

Безліч продукції, такої як одяг, про­

дук­ти харчування, літаки й автомо­

білі, виробляється у Лондоні.

Бірмінгем — найбільше місто

в центрі Англії.

Там роблять устаткування, лег­кові

та вантажні автомобілі.

У Б­і­р­м­і­н­гемі також роблять те­ле­візо­

ри і ра­д­і­оп­рий­мачі.

Манчестер — промислова столиця

півночі Англії.

Це дуже старе місто.

Це центр текстильної промисловості.

Ман­че­с­тер був першим із бри­тансь­

ких міст, у якому в 1929 році побуду­

вали аеро­порт.

У Манчестері багато бібліотек, му­

зеїв, картинних галерей і театрів.

Единбург — столиця Шотландії.

Це одне з найкрасивіших міст Єв­

ропи.

Го­лов­на визначна пам’ятка міста —

квітковий годинник, зроблений із

жи­вих квітів, і Един­бурзький фести­

валь ми­с­тецтв, щорічні літні покази

опери, танців, музики і драматично­

го мис­тецтва.

Глазго — ще одне шотландське місто.

Він знаменитий своїми верфями.

Глаз­го — велике промислове місто,

а та­­кож центр шотландської куль­тури.

Кардифф — столиця Уельсу.

Залишити відповідь